Vin

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1166/2009 av 30. november 2009 om endringer og rettelser i kommisjonsforordning (EF) nr. 606/2009 om fastsettelse av gjennomføringsbestemmelser under rådsforordning (EF) nr. 479/2008 for så vidt gjelder kategorier av druevin, økologiske metoder og de gjeldende restri...

Commission Regulation (EC) No 1166/2009 of 30 November 2009 amending and correcting Commission Regulation (EC) No 606/2009 laying down certain detailed rules for implementing Council Regulation (EC) NO 479/2008 as regards the categories of grapevine products, oenological practices and the applica...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 06.10.2010

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 24.01.2011

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Protokoll 47 om opphevelse av tekniske hindringer for handel med vin

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og er innlemmet i EØS-avtalen.

Se vedlegg 1, 2 og 3 til EØS-notatet om forordning (EF) nr. 1234/2007 som endret ved forordning (EF) nr. 491/2009 (EUs felles markedsordning for landbruksprodukter – herunder vin) for en fremstilling av bakgrunnen for EUs revisjon av regelverket innen vinsektoren og landbrukspolitikken for øvrig og for en gjennomgang av hvilke forutsetninger Mattilsynet har lagt til grunn for skriving av EØS-notatene om de nye rettsaktene om vin – herunder eventuelle behov for tilpasningstekster med videre.

Dette EØS-notatet må leses i sammenheng med EØS-notatene om EUs felles markedsordning for landbruksprodukter – herunder vin, og de tre andre nye forordningene som inneholder de ulike gjennomføringsbestemmelsene om vin (forordningene (EF) nr. 555/2008, 436/2009 og 607/2009).

Sammendrag av innhold

Forordningen endrer noen av gjennomføringsbestemmelsene i forordning (EF) nr. 606/2009 under EUs felles markedsordning for landbruksprodukter – herunder vin. Bestemmelsene endrer navnet på en italiensk druesort fra Prosecco til Glera og gjør noen endringer i hvilke områder som druesorten er tillatt å dyrke. Videre rettes en skrivefeil i en bestemmelse som gjelder elektrodialysebehandling for så vidt gjelder hvilken måleenhet som skal benyttes.

Merknader

Rettslige konsekvenser:

Rettsakten krever endring i forskrift 11. oktober 2006 nr. 1147 om vin (vinforskriften) §§ 4 og 6, slik at det henvises til de nye gjennomføringsbestemmelsene med tilhørende endringer i stedet for de gamle gjennomføringsbestemmelsene med tilhørende endringer.

Økonomiske, administrative og andre konsekvenser:

Mattilsynet mener at forordningen ikke vil medføre økonomiske, administrative eller andre konsekvenser av betydning verken for norske virksomheter, forbrukere eller myndighetene sammenliknet med dagens rettstilstand. Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler på skriftlig prosedyre, der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

I EØS-notatet om forordning (EF) nr. 606/2009 der det lagt til grunn at alle bestemmelsene i forordningen er EØS-relevante.

Følgelig er også bestemmelsene i denne rettsakten, som endrer og retter noen av bestemmelsene i forordning (EF) nr. 606/2009, er EØS-relevante.

Konklusjon

Rettsakten anses EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1166/2009
Basis rettsaktnr.: 1234/2007
Celexnr.: 32009R1166

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 01.10.2010
Frist returnering standardskjema: 01.10.2010
Dato returnert standardskjema: 31.01.2011
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 13.07.2012
Nummer for EØS-komitebeslutning: 143/2012
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 01.04.2013
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen