Beslutning nr. E2

Den administrative kommisjon for koordinering av trygdeordningers beslutning nr. E2 av 3. mars 2010 om fastsettelse av en prosedyre for forvaltning av endringer vedrørende de nærmere bestemmelser for de organer som er omhandlet i artikkel 1 i Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 883/2004...

DECISION No E2 of 3 March 2010 concerning the establishment of a change management procedure applying to details of the bodies defined in Article 1 of Regulation (EC) No 883/2004 of the European Parliament and of the Council which are listed in the electronic directory which is an inherent part o...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 27.09.2010

Spesialutvalg: Trygd

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 13.08.2010

Hovedansvarlig(e) departement(er): Arbeidsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg VI. Trygd

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

EØS-komitéen vedtok innlemmelse av rettsakten i EØS-avtalen ved beslutning nr. 133/2011 av 2. desember 2011 om endring av vedlegg VI (Trygd) til EØS-avtalen. Ifølge artikkel 3 i beslutningen har denne samme ikrafttredelsesdato som beslutning nr. 76/2011 av 1. juli 2011 (innlemmelse av ny hovedforordning 883/2004/EF), dvs. 1. juni 2012. Beslutninger fattet av Den administrative kommisjon er ikke-bindende rettsakter som "avtalepartene skal ta tilbørlig hensyn til", jf. vedlegg VI til EØS-avtalen. Gjennomføring av disse rettsaktene skal ikke notifiseres til
ESA.
 



 

Sammendrag av innhold

Forordning 1408/71 ble fra 1. mai 2010 erstattet av forordning 883/2004 i EU. Det medfører at beslutninger i Den administrative kommisjon (AC-beslutninger) må vedtas med hjemmel i forordning 883/2004 artikkel 72 (a) til (d).

EESSI er det felleseuropeiske system for elektronisk utveksling av opplysninger på trygdens område. Beslutning nr. E2 gjelder prosedyren for endringer i det elektroniske hovedregisteret (EESSI Master Directory) over organer og institusjoner omhandlet i artikkel 1 bokstavene m, q og r i Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 883/2004. Hovedregisteret administreres og forvaltes sentralt av Kommisjonen i Brussel, men etatene i de enkelte medlemsland har ansvar for å oppdatere og vedlikeholde sin del av registeret, og notifisere Den administrative kommisjonen om større endringer de foretar. Medlemslandene skal sørge for at de lokale kopiene av registertjenestene daglig synkroniseres med hovedregisteret mellom kl 01.00 og 03.00 CET. Beslutningen ble vedtatt av Den administrative kommisjon 3. mars 2010 med hjemmel i forordning 883/2004 artikkel 72 (d).

Det sentrale kontaktpunktet og forbindelsesorgan i Norge er Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Teksten er ifølge kommisjonen relevant for EØS og for EU/CH-avtalen.

Merknader

Beslutningen krever ikke endringer i norsk rett.

EØS-komitéen vedtok innlemmelse av forordning (EF) nr. 883/2004 m.fl. i EØS-avtalen ved beslutning nr. 76/2011 av 1. juli 2011 som trådte i kraft 1. juni 2012.


Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av relevante organer på departements- og direktoratsnivå uten at det har fremkommet merknader.

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel for Norges vedkommende.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2010/XXX/EF
Basis rettsaktnr.: 0883/2004/EF
Celexnr.: 32010DXXXX

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 30.07.2010
Frist returnering standardskjema: 10.09.2010
Dato returnert standardskjema: 13.08.2010
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 02.12.2012
Nummer for EØS-komitebeslutning: 133/2011
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 01.06.2012
Dato for faktisk gjennomføring: 01.06.2012
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker