Forskrift om handel med hestedyr

Rådsdirektiv 2009/156/EF av 30. november 2009 om dyrehelsemessige betingelser for forflytning og import fra tredjeland av dyr av hestefamilien...

Council Directive 2009/156/EC of 30 November 2009 on animal health conditions governing the movement and importation from third countries of equidae...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 10.09.2010

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 28.10.2010

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten er en kodifisert versjon av rådsdirektiv 90/426/EØF og omhandler dyrehelsemessige betingelser for forflytning av dyr av hestefamilien innenfor EØS og enhetlige regler for import av dyr av hestefamilien fra tredjeland. Hensikten er å opprettholde en god og felles helsemessig status for dyr av hestefamilien ved at hver hest har et identifikasjonsdokument, og at alle dyr av hestefamilien som skal forflyttes over indre landegrenser har vært undersøkt av veterinær og at det følger et helsesertifikat med dyret. Dette vil fremme samhandelen med dyr av hestefamilien innenfor EØS-området. Det gis åpning for lokale nasjonale unntak for hester som lever i områder rundt indre landegrenser. Det gis også åpning for å fastsette strengere krav til bevegelser av hest til og fra områder innenfor fellesskapet som har en dårligere helsesituasjon for dyr av hestefamilien enn fellesskapet for øvrig. Felles regler for import av dyr av hestefamilien fra tredjeland er nødvendig for å sikre en best mulig handel med hest innenfor EØS-området. Retningslinjene for innførsel av hest fra tredjeland, oppført på en liste som inkluderer land eller deler av land, baseres på de respektive landenes helsesituasjon og veterinærtjenestens organisering og lovgivning.

Merknader

Rettsakten medfører ikke behov for endring i norsk regelverk, forskrift 31. desember 1998 nr. 1488 om dyrehelsemessige vilkår for innførsel og utførsel av dyr av hestefamilien. Rettsakten antas ikke å få økonomiske og administrative konsekvenser for næringen eller Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Rådet
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2009/156/EF
Basis rettsaktnr.: 1990/426/EØF
Celexnr.: 32009L0156

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 20.08.2010
Frist returnering standardskjema: 01.10.2010
Dato returnert standardskjema: 02.11.2010
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 01.07.2011
Nummer for EØS-komitebeslutning: 060/2011
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 02.07.2011
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker