ICT-direktivet

Direktiv 2009/43/EF om forenklede regler og betingelser ved leveranser av forsvarsrelaterte varer innenfor EU/EØS-området....

Directive 2009/43/EC of the Euoropean Parliament and of the Council of 6 May 2009 simplyfying terms and conditions of transfers of defence-related products within the Community (Text with EEA relevance)...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 15.09.2010

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 24.09.2010

Hovedansvarlig(e) departement(er): Utenriksdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XIX. Generelle bestemmelser innen området tekniske handelshindringer

Status

Direktivet ble vedtatt gjennom medbestemmelsesprosedyren og publisert i Official Journal 10.juni 2009. I direktivets artikkel 18 heter det at medlemsstatene innen 30.juni 2011 skal vedta og publisere nasjonale lover, forskrifter og administrative regler som er nødvendige for å etterleve direktivet. Direktivet får anvendelse f.o.m. 30.juni 2012.

Sammendrag av innhold

ICT-direktivet åpner for forenkling av regler og vilkår for leveranser av forsvarsrelaterte varer innenfor EU/EØS-området mellom bedrifter som er sertifisert av sine rette myndigheter. Direktivet gjelder ikke for varer i transitt til mottakere utenfor EU/EØS-området. Enhver leveranse av forsvarsrelaterte varer mellom EU/EØS-land skal være gjenstand for forhåndsgodkjenning gjennom generelle, globale eller individuelle eksportlisenser. Direktivet gir detaljert beskrivelse av de tre lisensformatene.

Generelle lisenser kan gis til forhåndssertifiserte bedrifter for leveranser av nærmere angitte militære varer til samarbeidsbedrifter som likeledes er sertifisert av myndighetene i det aktuelle EU/EØS-mottakerlandet. Det er opp til det eksporterende lands myndigheter å avgjøre når en generell lisens kan tas i bruk. Gyldigheten på generelle lisenser skal ikke overstige fem år. Bedrifter som blir sertifisert vil publiseres etter nærmere regler. Sertifisering av bedrifter forutsetter innhenting av forsikringer om etterlevelse fra bedriftene og mulighet for etterkontroll.

Globale lisenser skal utstedes etter søknad fra en bedrift om å få utføre nærmere angitte forsvarsrelaterte varer til en identifisert mottaker i EU/EØS-området. Den globale lisensen skal gis med en gyldighet på tre år.

Individuelle lisenser brukes når eksportlandets myndigheter mener at en utførsel er særlig følsom, for eksempel at det dreier seg om stridsvåpen eller ammunisjon. Individuelle lisenser gis for en spesifikk utførsel av spesifiserte varer til en identifisert sluttbruker, og skal kun være gyldig for den ene utførselen.

Det eksporterende lands myndigheter kan kreve sluttbrukerforsikringer eller sluttbrukersertifikat.

Merknader

Direktivet er hjemlet i EF-traktaten artikkel 95 (indre marked), tilsvarende Traktaten om Den europeiske unions virkemåte (TEUV) artikkel 114. Direktivet er fra EU-siden angitt som EØS-relevant. Handel med forsvarsrelaterte produkter er i norsk rett regulert i eksportkontrolloven og gjennomføringsforskrift til denne.

Hensikten med direktivet er å styrke EU/EØS-landenes konkurransevilkår når det gjelder handel og samarbeid om forsvarsmateriell i tråd med prinsippene for det interne marked, men uten å berøre det grunnleggende prinsippet om nasjonal myndighet i slike saker. Bakgrunnen er bl.a.  forskjeller når det gjelder behandlingstiden av søknader om eksportlisens mellom EU/EØS. Forenklede krav og vilkår skal sikre bedriftene mest mulig likebehandling og forutsigbarhet i lisensieringen av militære varer, med sikte på like konkurransevilkår. EU/EØS-landenes rett under EF-traktatens artikler 30 og 296, tilsvarende TEUV artikler 36 og 346 jf. EØS-avtalen artikler 13 og 123, til å utøve nasjonal eksportkontroll, berøres ikke.

Den generelle lisenstypen representerer et nytt konsept. Det pågår et arbeid i EU for å utvikle et felles "sertifiseringssystem", dvs. kriterier for sertifiseringen. EØS-landene vil bli assosiert med dette arbeidet så snart de har bekreftet formelt at de vil implementere direktivet i nasjonalt regelverk og praksis.

Gjennomføring av direktivet anses ikke å medføre vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Direktivet er behandlet i EØS-spesialutvalget for handelsforenklinger gjennom skriftlig prosedyre.

Vurdering

Innholder informasjon unntatt offentligheten ihht. offentlighetsloven § 21 jf.

Andre opplysninger

Innholder informasjon unntatt offentligheten ihht. offentlighetsloven § 21 jf.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.: KOM(2007)765
Rettsaktnr.: 2009/43/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32009L0043

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 07.07.2009
Frist returnering standardskjema: 18.08.2009
Dato returnert standardskjema: 28.09.2010
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 30.06.2011