Kommisjonsanbefaling av 11 mars 2010 om tiltak for egensikring og forebygging av piratangrep og væpnet ran rettet mot skip ...

Kommisjonsanbefaling av 11 mars 2010 om tiltak for egensikring og forebygging av piratangrep og væpnet ran rettet mot skip ...

Commission recommendation of 11 March 2010 on measures for self-protection and the prevention of piracy and armed robbery against ships...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 09.09.2010

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Nærings- og handelsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: V. Sjøtransport

Status

Rekommandasjonen ble fastsatt 11 mars 2010. Kommisjonen drøftet anbefalingen med medlemsstatene i MARSEC i 2009, hvor også Norge deltar.

Sammendrag av innhold

Kommisjonen har fastsatt en anbefaling om tiltak for egensikring og forebygging av piratangrep og væpnet ran rettet mot skip hvor medlemsstatene blir anbefalt å følge FNs internasjonale sjøfartsorganisasjon (IMO) best-practises sirkulærer med samme formål (MSC.1/Circ.1334 "Guidance to ship owners and ship operators, shipmasters and crews on preventing and suppressing acgs of piracy and  armed robbery against ships" , MSC.1/Circ. 1332 og MSC.1/Circ.1335) Disse sirkulærene fra IMO er ikke bindende for medlemsstatene, men anbefales fulgt. Medlemsstatene blir i anbefalingen bedt om å benytte "best-practice" som angitt i de IMO sirkulærer som er nevnt over. Medlemsstatene blir også bedt om å gjøre IMO sirkulær MSC.1/1334, som angir preventive tiltak for å hindre piratangrep og væpnet ran rettet mot skip i samsvar ISPS-koden. I anbefalingen blir det også vist til forordning 725/2004 og medlemsstatene blir særlig bedt om å påse at skipene er tilstrekkelig og effektiv bemannet i samsvar med ISPS-koden del B regel 4.28. Spesielt med hensyn til situasjonen utenfor Somalia blir medlemsstatene bedt om å informere operatører av skip som er registrert i deres registre om IMO sirkulærene MSC.1/1332 og 1335 som angir globale best-practices for å unngå eller forsinke angrep i Adenbukta eller utenfor Somalias kyst. Endelig bes medlemsstatene også videreformidle oppdateringer av best-practices og overvåke at disse blir fulgt.

Merknader

Kommisjonen viser til traktaten artikkel 292.  Norge følger opp anbefalinger fra IMO om tiltak for å unngå piratangrep og væpnet ran rettet mot skip. Sirkulærene som anbefalingen nevner er gjort kjent for redere og operatører for skip med norsk flagg, blant annet gjennom informasjon på www.sjofartsdir.no Det er ikke ventet rettslige eller økonomiske konsekvenser av anbefalingen for norske myndigheter, det er allerede norsk politikk å gjøre næringen kjent med IMOs anbefalinger på dette området. Anbefalingen er ikke bindende, heller ikke IMOs sirkulærer. Det antas at det vil være en fordel for næringen å følge anbefalingene.

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Ved anbefalingen følger Kommisjonen opp IMOs anbefalinger for å unngå piratangrep og væpnet ran rettet mot skip. Rekommandasjonens innhold gjelder et område som omfattes av EØS-avtalen - sikkerhet for skip. Anbefalinger er i samsvar med IMOs anbefalinger og norske myndigheter har allerede spredt sirkulærene i næringen. Gjennomføring av rekommandasjonen medfører ikke behov for endringer i nasjonalt regelverk.

Konklusjon: Rekommandasjonen er akseptabel og EØS-relevant.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Rekommandasjon
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2010/159/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32010H0159

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 17.03.2010
Frist returnering standardskjema:
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Til toppen