Kontroll av kjøretøy langs veg

Kommisjonsdirektiv 2010/47/EU av 5. juli 2010 om tilpasning til den tekniske utvikling av Europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/30/EF om teknisk kontroll av nyttekjøretøy langs veg. ...

Commission Directive 2010/47/EU of 5 July 2010 adapting to technical progress Directive 2000/30/EC of the European Parliament and of the Coucil on the technical roadside inspection of the roadworthiness of commercial vehicles circulating in the Community...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 14.09.2010

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 26.11.2010

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: II. Veitransport

Status

Direktivet ble vedtatt av kommisjonen 5. juli 2010, publisert i EU tidende den 8 juni 2010, og trådte i kraft 28. juli 2010, jf. direktivets art. 3. Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen i EØS-komitemøte 20. mai 2011 ved beslutning 055/2011, og gjennomføringsfristen var 1. januar 2012. Vegdirektoratets arbeid med revisjonen av forskrift om kontroll av kjøretøy langs veg er imidletid blitt forsinket, og antas fullført 1. juli 2012.

Sammendrag av innhold

Kommisjonen vedtok 5. juli 2010 direktiv 2010/47/EU om tilpasning til den tekniske utvikling av Europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/30/EF om teknisk kontroll av nyttekjøretøy langs veg. Direktiv 2010/47/EU innebærer at vedlegg I og II til direktiv 2000/30/EF erstattes i sin helhet av nye vedlegg.

Av hensyn til trafikksikkerhet, miljøvern og like konkurransevilkår, er det viktig å sikre at nyttekjøretøy i drift blir vedlikeholdt og kontrollet på tilfredsstillende måte slik at deres trafikksikkerhetsmessige opprettholdes.

Direktiv 2000/30/EF av 6. juni 2000 med vedlegg fastsette minstestandarder- og metoder for kjøretøykontroll langs veg. I direktiv 2010/47/EU blir disse standarder og metoder tilpasset til den tekniske utviklingen, med henblikk på å forbedre kjøretøykontrollens kvalitet. Direktivet innfører bl.a. et standard kontrollskjema som innholdsmessig må implementeres av medlemslandene. Når det gjelder skjemaets nærmere utforming antas medlemslandene å stå fritt. Det innføres i tillegg en detaljert kontrolliste til bruk ved kontroll av bremser og utslipp langs veg. Hovedformålet med en slik standardisering er å oppnå ensartet kontrollpraksis i hele unionsområdet.

Merknader

Direktivet endrer vedlegg I og II i direktiv 2000/30/EF. Dette gjør det nødvendig å endre forskrift 13. mai 2009 nr. 590 om kontroll av kjøretøy langs veg tilsvarende. I tillegg vil kontrollmyndighetene (Statens vegvesen og Politiet) måtte oppdatere sine kontrollsedler slik at de er i tråd med forslaget til nytt skjema. For Statens vegvesen sin del vil dette medføre en endring av kontrollskjemaet i det elektroniske kontrollregister (VaDIS), som bør gjennomføres i løpet av 2011.

Sakkyndige instansers merknader

Alle kontrollpunkter i direktiv 2010/47/EU er hentet fra direktiv 2010/48/EU om teknisk tilpasning av direktiv 2009/40/EF om teknisk kontroll av motorkjøretøy og tilhengere til motorkjøretøy, med unntak av punktene knyttet bremser og miljø.

Forskjell i punkter for bremser:

1.2.2 Kun bremseprøver er nevnt som kontrollmetode, og det er ikke krav til ISO 21069 for kontroll av tunge kjøretøy.

Kravene til bremsevirkning er enklere satt opp, ved at det er stilt like krav til nye og gamle kjøretøy.

1.7 EBS er ikke et kontrollpunkt.

Forskjell i punkter for miljø:

8.1.1 Støy er ikke kontrollpunkt.

Vurdering

Tilføyelsen av flere kontrollpunkter på spesielle områder som bremser og utslipp vil medføre at kontrollen blir noe mer omfattende enn den er idag. Dette vil medføre økt tidsbruk per kontroll, noe som igjen vil påvirke produksjonen til myndighetene. På den andre siden oppnår man en standardisering som gjør at kontrollen blir lik i hele unionen, og at det ikke blir forskjellsbehandling ved kontroll.

Direktivet er vurdert EØS-relevant og akseptabelt.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2010/47/EU
Basis rettsaktnr.: 2000/30/EF
Celexnr.: 32010L0047

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 12.07.2010
Frist returnering standardskjema: 23.08.2010
Dato returnert standardskjema: 26.11.2010
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 20.05.2011
Nummer for EØS-komitebeslutning: 055/2011
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 01.01.2012
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker