Forsiden

Kontrollpunkter og metoder ved periodisk kontroll

Kommisjonsdirektiv 2010/48/EU av 5. juli 2010 om tilpasning til den tekniske utvikling av Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/40/EF om teknisk kontroll av motorkjøretøy og tilhengere til motorkjøretøy...

Commission Directive 2010/48/EU of 5 July 2010 adapting to technical progress Directive 2009/40/EC of the European Parliament and of the Council on roadworthiness tests for motor vehicles and their trailers ...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 08.09.2010

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 26.11.2010

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: II. Veitransport

Status

Direktivet ble vedtatt av Kommisjonen 5. juli 2010 og kunngjort 8. juli 2010 i Official Journal of the European Union. Direktivet trådte i kraft 28. juli 2010, jf. direktivets artikkel 3. Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen i EØS-komitemøte 20. mai 2011 ved beslutning 055/2011, og gjennomføringsfristen var 31. desember 2011. Vegdirektoratets arbeid med revisjonen av kontrollveiledningen som direktivet nødvendiggjør er imidlertid blitt forsinket og antas gjennomført 1. juli 2012.

Sammendrag av innhold

Kommisjonen vedtok 5. juli 2010 direktiv 2010/48/EU av 5. juli 2010 om tilpasning til den tekniske utvikling av Europaparlamentets- og rådsdirektiv 2009/40/EF om teknisk kontroll av motorkjøretøy og tilhengere til motorkjøretøy. Direktivet innebærer at vedlegg II til direktiv 2009/40/EF erstattes i sin helhet.

Det er, av hensyn til trafikksikkerhet, miljøvern og like konkurransevilkår, viktig å sikre at kjøretøy i drift vedlikeholdes og kontrolleres på tilfredsstillende vis, slik at deres tekniske kvalitet opprettholde som garantert i typegodkjenningen, uten uforholdsmessig stor forringelse, gjennom hele deres levetid.

Direktiv 2009/40/EF med vedlegg, vedtatt 6. mai 2009, fastsetter minstestandarder- og metoder for kontroll av kjøretøy. I direktiv 2010/48/EU blir disse standarder og metoder presisert og tilpasset den tekniske utviklingen, med henblikk på å forbedre kjøretøykontrollene på en kosteffektiv måte. Ut i fra et ønske om ytterligere harmonisering av kjøretøykontroller innføres det bl.a. kontrollmetoder for de enkelte kontrollpunktene, samt en ikke-uttømmende liste over hovedårsakene til at et kjøretøy ikke kan bli godkjent (tilsvarende den som allerede finnes for bremsesystemer).

Det følger av direktivet at enkelte av kontrollpunktene er gjort valgfrie for den enkelte medlemsstaten. Dette gjelder typisk brukskrav, som for eksempel brannslokker og varseltrekant. 

Merknader

Direktivet krever endring av vedlegg 1 til forskrift 13. mai 2009 nr. 591 om periodisk kontroll av kjøretøy (kontrollveiledningen). Nye kontrollpunkter er innført, samtidig som tidligere kontrollpunkter utvides og utdypes. Det er i tillegg gitt bestemmelser om hvilken kontrollmetode som skal brukes for hvert enkelt kontrollpunkt, noe som også nødvendiggjør enkelte endringer i nevnte vedlegg. Dette gjelder blant annet for kontroll av kjøretøyets bremser. For kjøretøy med tillatt totalvekt over 3 500 kg innføres det krav om testing av bremser i henhold til ISO-standard 21069 eller tilsvarende.

Listen over kontrollpunkter er oppdatert for å komme i takt med utviklingen på det kjøretøytekniske området, ved at moderne elektroniske systemer som ESC og EBS er tilføyd. Det er også innført eget kontrollpunkt for airbag.

Som følge av at det tilføyes flere kontrollpunkter vil dagens kontrollsedler (se vedlegg 3 i forskriften) måtte oppdateres.

I tillegg til at listen over kontrollpunkter oppdateres og forlenges, innføres det for hvert kontrollpunkt en liste over hovedgrunner for mangelmerknad. Dette systemet ligner det som allerede er tatt i bruk i gjeldende norske kontrollveiledning.

Økonomiske konsekvenser:

Tilføyelsen av ytterligere kontrollpunkter vil gjøre at kontrollen som sådan blir mer omfattende enn den er i dag. Dette vil innebære økt tidsbruk per kontroll, hvilket vil medføre økte kostnader for kontrollorganene, noe som igjen kan resultere i høyere priser for kontrollen. En harmonisering av kontrollmetoder vil - særlig sett i sammenheng med kommisjonens rekommandasjon 2010/378/EU - kunne åpne for at det i større grad godtas kontroller gjennomført i annen EØS-stat. Dette vil kunne ha økonomiske konsekvenser for norske kontrollorganer.

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Direktivet anses EØS-relevant og akseptabelt.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2010/48/EU
Basis rettsaktnr.: 2009/40/EF
Celexnr.: 32010L0048

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 12.07.2010
Frist returnering standardskjema: 23.08.2010
Dato returnert standardskjema: 26.11.2010
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 20.05.2011
Nummer for EØS-komitebeslutning: 055/2011
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 31.12.2011
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker