POPs/vedl. IV og V

Kommisjonsforordning (EU) nr. 756/2010 av 24. august 2010 om endring av vedleggene IV og V til forordning (EF) nr. 850/2004 om persistente organiske miljøgifter...

Commission Regulation (EU) No 756/2010 of 24 August 2010 amending Regulation (EC) No 850/2004 on persistent organic pollutants as regards Annexes IV and V...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 28.09.2010

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 16.07.2012

Hovedansvarlig(e) departement(er): Miljøverndepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Kommisjonsforordning (EU) nr. 756/2010 ble vedtatt 24. august 2010.

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 7. desember 2012 ved EØS-komitebeslutning nr. 211/2012.

Sammendrag av innhold

Forordning (EF) nr. 850/2004 om persistente organiske miljøgifter (POPs) har bestemmelser om produksjon, omsetning, bruk, utslipp og avfallsbehandling som omfattes av krav i den globale Stockholm-konvensjonen om persistente organiske miljøgifter og ECE POPs-protokollen under konvensjonen om langtransporterte grensekryssende luftforurensning. Forordningen har også bestemmelser om bl.a. overvåkning, informasjonsutveksling og teknisk bistand. 

Målet med Stockholm-konvensjonen er å beskytte menneskers helse og miljø mot stoffer som ikke brytes ned og som hoper seg opp mennesker og miljø også langt fra der de produseres og benyttes. Persistente organiske miljøgifter kan medføre kreft, og ha reproduksjons- og arvestoffskadelige effekter.

På det fjerde møtet i partsmøtet under Stockholmkonvensjonen i mai 2009 - omtalt som COP4 - ble det besluttet å inkludere ni nye stoffer i konvensjonen. Gjennom forordning (EU) nr. 756/2010 endres vedleggene IV og V i forordning (EF) nr. 850/2004 for å følge opp beslutningene fra COP4 og slik at de nye stoffene føres opp i de aktuelle vedleggene. Vedlegg IV er liste over stoffer som omfattes av bestemmelser om avfallhåndtering. Vedlegg V (tabell, del 2) oppgir maksimale konsentrasjonsgrenser for stoffer oppført i vedlegg IV og fremgangsmåte for behandling av avfall.

Merknader

Hjemmel i EU-traktaten: Hovedrettsakten - forordning (EF) nr. 850/2004 - er hjemlet i traktatens artikkel 175 (1). 

Rettslige konsekvenser: Forordning (EF) nr. 850/2004 ble innlemmet i EØS-avtalen i 2007 ved EØS-komitebeslutning nr. 107/2007. Forordning (EF) nr. 850/2004 om POPs er gjennomført i kapittel 4 i forskrift 1. juni 2004 nr. 922 om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften). En gjennomføring av forordning (EU) nr. 756/2010 vil skje ved endringer i produktforskriften.

Administrative/økonomiske konsekvenser: I forbindelse med gjennomføring av hovedforordningen - forordning (EF) nr. 850/2005 - ble det foretatt konsekvensvurdering og høring av gjennomføringsforskriften. Forordning (EU) nr. 756/2010 er en oppdatering og forbedring av regelverket på området og videre en gjennomføring av oppdatering/forbedring i Stockholm-konvensjonen. Gjennomføring av rettsakten anses å ikke ha særlige administrative og/eller økonomiske konsekvenser ut over arbeidet med gjennomføringsforskrift. 

Gruppe 2: Rettsakten er vurdert til å omfattes av gruppe 2, dvs. rettsakter som krever forskriftsendring som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er behandlet av spesialutvalget for handelsforenkling.

Vurdering

Rettsakten er funnet EØS-relevant og akseptabel.

Hovedrettsakten - forordning (EF) nr. 850/2004 - er innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett. Forordning (EU) nr. 756/2010 er en oppdatering og forbedring av regelverket på området og videre en gjennomføring av oppdatering/forbedringer i Stockholm-konvensjonen. Norge er en selvstendig part i de aktuelle internasjonale avtalene. Den bromerte flammehemmeren penta-BDE som var foreslått av Norge ble inkludert i konvensjonen. Norge deltar aktivt i arbeidet knyttet til POPs og er i kontakt med berørte parter. Behov for tilpasningstekst har vært vurdert. Det var formuleringer knyttet til konsentrasjonsgrenser for bromerte flammehemmere hvor tekst i forordning og konvensjon ble formulert litt forskjellig, men etter en grundig teknisk/juridisk gjennomgang og vurdering ble det konkludert med at det ikke var aktuelt å anmode om tilpasningstekst.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 0756/2010
Basis rettsaktnr.: 0850/2004
Celexnr.: 32010R0756

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 13.09.2010
Frist returnering standardskjema: 25.10.2010
Dato returnert standardskjema: 22.08.2012
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 07.12.2012
Nummer for EØS-komitebeslutning: 211/2012
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 08.12.2012
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker