Retningslinjer for periodisk kjøretøykontroll

Kommissionsrekommandasjon 2010/378/EU av 5. juli 2010 om vurdering av defekter i forbindelse med teknisk kontroll i henhold til Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/40/EF om teknisk kontroll av motorkjøretøy og tilhengere til motorkjøretøy ...

Commission Recommendation 2010/378/EU of 5 July 2010 on the assessment of defects during roadworthiness testing in accordance with Directive 2009/40/EC of the European Parliament and of the Council on roadworthiness tests for motor vehicles and their trailers...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 08.09.2010

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 26.11.2010

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: II. Veitransport

Status

Rekommandasjonen ble vedtatt 5. juli 2010, og publisert i Official Journal of the European Union 8. juli 2010. Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen i EØS-komitemøte 20. mai 2011 ved beslutning 055/2011. Vegdirektoratet arbeider med en revisjon av kontrollveiledningen for periodisk kjøretøykontroll, som ventes avsluttet 1. juli 2012. Anbefalingene i rettsakten vil bli hensyntatt ved nevnte revisjon.

Sammendrag av innhold

Kommisjonen vedtok 5. juli 2010 en rekommandasjon vedrørende medlemsstatenes vurdering av mangler avdekket ved periodisk kjøretøykontroll. Formålet med rekommandasjonen er å sikre en harmonisert vurdering av de manglene som er opplistet i direktiv 2009/40/EF bilag II som endret ved direktiv 2010/48/EU. Dette for, av hensyn til trafikksikkerhet, miljøvern og like konkurransevilkår, å sikre at kjøretøy i drift vedlikeholdes og kontrolleres på tilfredstillende vis, slik at deres tekniske kvalitet opprettholdes som garantert i typegodkjenningen, uten uforholdsmessig stor forringelse, gjennom hele deres levetid.

Rekommandasjonen må sees i sammenheng med forannevnte direktiv 2010/48/EU av samme dato. Mens direktivet oppstiller en ny liste over kontrollpunkter med tilhørende kontrollmetoder, gir rekommandasjonen retningslinjer for hvordan ulike tekniske feil og mangler ved kjøretøy skal vurderes og klassifiseres. Manglene skal klassifiseres etter alvorlighetsgrad, og det er oppstilt tre kategorier, fra mindre defekter, via vesentlige defekter til alvorlige defekter.

Kategoriene av defekter defineres på følgende måte:

MINDRE DEFEKTER

Tekniske defekter som ikke har vesentlig innflytelse på kjøretøyets sikkerhet, og annen manglende overensstemmelse. Kjøretøyet vil ikke nødvendigvis måtte undersøkes på nytt, fordi det rimeligvis kan forventes at de avslørte defekter raskt vil bli avhjulpet.

VESENTLIGE DEFEKTER

Defekter som kan få innflytelse på kjøretøyets sikkerhet eller utsette andre trafikanter for risiko, og annen mer alvorlig manglende overensstemmelse. Det knyttes vilkår til videre bruk av kjøretøyet på vegnettet uten at de avdekkede defekter repareres. Medlemsstatenes kompetente myndigheder vedtar en prosedyre for fastsettelse av viklårene for videre bruk inntil det, ved en ny kontroll, konstateres at kjøretøyet oppfyller kravene.

FARLIGE DEFEKTER

Defekter som utgjør en direkte og umiddelbar risiko for trafikksikkerheten og er av en sådan karakter, at kjøretøyet ikke under noen omstendighet bør benyttes på vegnettet.

Merknader

Rekommandasjonens klassifisering av mangler i tre alvorlighetskategorier er ikke ulikt det som benyttes i gjeldende norsk regelverk; Gjeldende kontrollveiledning for periodisk kjøretøykontroll gir anvisning på nettopp en slik tredelt gradering av feil ved kjøretøy etter hvor alvorlig feilen er. Flesteparten av kontrollpunktene i den nye listen er allerede del av den periodiske kontrollen. Det vil derfor trolig ikke blir nødvendig med store endringer i forhold til klassifisering av feil ved kjøretøy på disse kontrollpunktene. Direktiv 2010/48/EU oppstiller en rekke nye kontrollpunkter, som i rekommandasjon 2010/378/EU ledsages av hver sine klassifiseringer av ulike mangler. Det antas derfor at rekommandasjonen, i motsetning til direktivet, ikke nødvendiggjør større endringer i norsk regelverk.

Administrative konsekvenser:

Rekommandasjonen forventes ikke å få administrative konsekvenser i Norge.

Økonomiske konsekvenser:

Rekommandasjonen forventes i utgangspunktet ikke å få økonomiske konsekvenser i Norge, verken for det offentlige eller for private parter. Det vises i den forbindelse til at gjeldende norsk kontrollordning allerede innebærer en klassifikasjon av feil ved kjøretøy i tre kategorier etter alvorlighetsgrad, hvilket innebærer at rekommandasjonen i seg selv ikke vil gjøre kontrollen mer omfattende. Det forhold at rekommandasjonens modell - særlig sett i sammenheng med direktiv 2010/48/EU sin innføring av kontrollmetoder og hovedgrunner for mangelmerknader for hvert enkelt kontrollpunkt - vil medføre større likhet i kontrollene medlemsstatene i mellom, vil kunne gjøre det enklere å få godkjent en periodisk kontroll som er gjennomført i en annen medlemsstat. Dette er det etter gjeldende regelverk også adgang til, men det krever at det dokumenteres at kontrollen gjennomført i den andre staten er likeverdig med en kontroll gjennomført etter norsk kontrollveiledning. Dersom det nye direktivet sammenholdt med rekommandasjonen medfører større likhet i kontrollene, vil dette kunne gjøre det mer attraktivt å foreta periodisk kontroll i utlandet. Blir dette vanlig, vil det igjen kunne få økonomiske konsekvenser for norske kontrollorganer. Det vil også i noen grad kunne ha økonomiske konsekvenser for det offentlige i form av lavere momsinngang fra periodisk kjøretøykontroll.

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Rettsakten er vurdert som EØS-relevant og akseptabel. Den er ikke bindende, ettersom det er tale om en rekommandasjon, men bør likevel hensyntas ved revisjon av gjeldende rutiner for periodisk kjøretøykontroll.

Andre opplysninger

Rekommandasjonen må sees i sammenheng med direktiv 2010/48/EU av 5. juli 2010.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Rekommandasjon
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2010/378/EU
Basis rettsaktnr.: 2009/40/EF
Celexnr.: 32010H0378

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 12.07.2010
Frist returnering standardskjema: 23.08.2010
Dato returnert standardskjema: 26.11.2010
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 20.05.2011
Nummer for EØS-komitebeslutning: 055/2011
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 21.05.2011
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen