Risikovurdering av kjøretøy langs veg

Kommisjonsrekommandasjon 2010/379/EU av 5. juli 2010 om risikoklassifisering av tekniske mangler ved kjøretøy oppdaget under kontroll langs veg i henhold til Europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/30/EF...

Commision recommendation 2010/379/EU of 5. July 2010 on the risk assessment of deficiencies during technical inspections (of commercial vehicles) in accordance with Directive 2000/30/EC of the European Parliament and of the Council...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 06.09.2010

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 26.11.2010

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: II. Veitransport

Status

Rekommandasjonen ble vedtatt 5. juli 2010, og publisert i Official Journal of the European Union 8. juli 2010. Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen i EØS-komitemøte 1. april 2011 ved beslutning 038/2011. Vegdirektoratet arbeider med en revisjon av kontrollveilederen til bruk ved kjøretøykontroll langs veg, som ventes avsluttet i løpet av 2012. Anbefalingene i rettsakten blir hensyntatt ved revisjonen.

Sammendrag av innhold

Kommisjonen vedtok 5. juli 2010 en rekommandasjon med retningslinjer for klassifisering av feil og mangler avdekket ved kontroll av kjøretøy langs veg. Kontrollpunktene i nevnte rekommandasjon tar utgangspunkt i de samme kontrollpunktene som finnes i vedlegg II til direktiv 2000/30/EF, som igjen er rettet mot kontroll langs veg av enten a) kjøretøy over 3,5 tonn eller b) biler som er registrert for 10 personer eller flere.

Merknader

Kommisjonen ønsker med rekommandasjonen å harmonisere kontrollvirksomheten i unionen for å sikre en lik behandling av dennes borgere, ivareta konkurransehensyn samt oppnå en bilpark som i så høy grad som mulig er trafikksikker og miljøvennlig.

Rekommandasjonen inneholder et vedlegg II med beskrivelse av konkrete kontrollpunkter. Hvert kontrollpunkt har en tilhørende klassifisering av feil ved kjøretøyet:

  • Minor Defects (MD): Feil i denne gruppen er ikke av en slik art at det påvirker trafikksikkerheten langs veg. Det legges til grunn at feil som vurderes i denne gruppen ikke trenger etterkontroll da det forutsettes at feilen er av en slik type at den lett kan avhjelpes. Tilsvarende nasjonal reaksjon i disse tilfeller vil være en muntilig advarsel om utbedring.
  • Major Defects (MaD): Feil i denne gruppen er av en slik art at den kan påvirke trafikksikkerheten langs veg. Det legges til grunn at feil som vurderes i denne gruppen må avhjelpes med en kort frist, og det kan vedtas tilleggsvilkår om at kjøretøyet må fremstilles til kontroll i ettertid. Tilsvarende nasjonal reaksjon i disse tilfeller vil være kontrollseddel med kort frist for etterkontroll.
  • Dangerous Defect (DD): Feil i denne gruppen er av en slik art at det er umiddelbar fare for trafikksikkerheten om kjøretøyet tillates kjørt videre. Det kan for enkelte tilfeller tillates kjøring til nærmeste verksted for umiddelbar utbedring. Kjøretøy som etter en vurdering havner i denne kategorien vil være gjenstand for vedtak om bruksforbud etter vegtrafikkloven § 36 nr. 1 bokstav c) i henhold til nasjonal praksis.

Sakkyndige instansers merknader

Anbefalingene vedørende kontroll av kjøretøy langs veg og påfølgende klassifisering er materielt sett noe mer omfattende enn dagens kontrollregime slik det er forankret i direktiv 2000/30/EF vedlegg II. Det er detaljert fokus på blant annet kontroll av bremser. For øvrig ligger det ikke føringer for kontrollpunkter som nødvendiggjør rettsgrunnlag utover det som allerede finnes på område, jf. basisrettsakten som allerede er implementert i forskrift 13. mai 2009 nr. 590 om kontroll av kjøretøy langs veg.

Vurdering

Rettsakten er en anbefaling til myndighetene om å implementere kontrollpunktene i vurderingen av feil ved kjøretøy. Rettsakten ikke er bindende, men kontrollmyndighetene (politiet og Statens vegvesen) bør ta utgangspunkt i anbefalingene ved revisjon av interne kontrollrutiner. Rettsakten er vurdert som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Rekommandasjon
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2010/379/EU
Basis rettsaktnr.: 2000/30/EF
Celexnr.: 32010H0379

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 12.07.2010
Frist returnering standardskjema: 23.08.2010
Dato returnert standardskjema: 26.11.2010
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 01.04.2011
Nummer for EØS-komitebeslutning: 038/2011
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 02.04.2011
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen