Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Vet-Godkjente laboratorier MKS

Kommisjonsvedtak 2010/435/EU av 9. august 2010 om endring av vedlegg XI til rådsdirektiv 2003/85/EF hva gjelder listeføring av laboratorier som er godkjente for å håndtere levende munn- og klauvsykevirus...

Commission Decision 2010/435/EU of 9 August 2010 amending Annex XI to Council Directive 2003/85/EC as regards the list of laboratories authorised to handle live foot-and-mouth disease virus...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 07.09.2010

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 28.10.2010

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer vedlegg XI til rådsdirektiv 2003/85/EF, som listefører laboratorier og virksomheter som er godkjente for håndtering av levende munn- og klauvsykevirus. Laboratorier som er godkjente for håndtering av virus i forbindelse med diagnostikk og forskning er listeførte i del A av vedlegget. Bulgaria har offisielt erklært at deres listeførte laboratorium ikke lenger oppfyller de nødvendige standarder for biosikkerhet som kreves, og det blir derfor fjernet fra denne listen.

I tillegg endrer rettsakten også del B av vedlegg XI. Del B angår laboratorier og virksomheter som er godkjente for håndtering av munn- og klauvsykevirus for vaksineproduksjon. Endringen består i en navneendring av et listeført nederlandsk laboratorium.

Merknader

Listen over laboratorier er ikke gjengitt i norsk forskrift fordi laboratoriene er spesifikke for hvert land. Rettsakten medfører derfor ikke behov for regelverksendring. Laboratoriet som fjernes fra listen har ikke vært godkjent for bruk av Norge, og derfor har rettsakten ingen økonomiske konsekvenser for næringen eller Mattilsynet. Den antas heller ikke å få administrative konsekvenser for Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for Matproduksjon, der Landbruks-og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet vurderer rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2010/435/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32010D0435

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 20.08.2010
Frist returnering standardskjema: 01.10.2010
Dato returnert standardskjema: 02.11.2010
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 01.07.2011
Nummer for EØS-komitebeslutning: 060/2011
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 02.07.2011
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen