Beslutning nr. H6

Den administrative kommisjon for koordinering av trygdeordningers beslutning nr. H6 av 16. desember 2010 om anvendelsen av visse prinsipper i forbindelse med sammenlegging av perioder i henhold til artikkel 6 i forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering av trygdeordninger...

DECISION No H6 of 16 December 2010 concerning the application of certain principles regarding the aggregation of periods under Article 6 of Regulation (EC) No 883/2004 on the coordination of social security systems...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 12.04.2011

Spesialutvalg: Trygd

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 31.05.2011

Hovedansvarlig(e) departement(er): Arbeidsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg VI. Trygd

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

EØS-komitéen vedtok innlemmelse av rettsakten i EØS-avtalen ved beslutning nr. 92/2012 av 30. april 2012 om endring av vedlegg VI (Trygd) til EØS-avtalen. Denne fikk samme ikrafttredelsesdato som beslutning nr. 76/2011 av 1. juli 2011 (innlemmelse av ny hovedforordning 883/2004/EF), dvs. 1. juni 2012, jf. artikkel 3 i beslutning nr. 92/2012. Beslutninger fattet av Den administrative kommisjon er ikke-bindende rettsakter som "avtalepartene skal ta tilbørlig hensyn til", jf. vedlegg VI til EØS-avtalen. Gjennomføring av disse rettsaktene skal ikke notifiseres til ESA.


    

Sammendrag av innhold

Forordning 1408/71 ble i EU erstattet av forordning 883/2004 fra 1. mai 2010. Det medfører at nye beslutninger i Den administrative kommisjon (AC-beslutninger) må vedtas med hjemmel i forordning 883/2004 artikkel 72 (a) til (d). Beslutning nr. H6 er fastsatt i medhold av artikkel 72 (a) som sier at Den administrative kommisjon har til oppgave å behandle ethvert administrativt spørsmål eller tolkningsspørsmål i forbindelse med bestemmelsene i forordning 883/2004 og 987/2009.

Beslutning nr. H6 gjelder spørsmål i forbindelse med sammenleggingsbestemmelsen i artikkel 6 i forordning nr. 883/2004 og definisjonen av "trygdetid" i artikkel 1 bokstav t). Definisjonen er uendret sammenlignet med artikkel 1 bokstav r) i forordning (EF) nr. 1408/71.

Det presiseres at all relevant trygdetid som er oppgitt av én medlemsstat, skal godkjennes av den mottakende medlemsstat uten at den sistnevnte reiser spørsmål ved denne tidens kvalitet. Det gjelder uansett om det dreier seg om perioder med avgiftsinnbetaling eller perioder som er likestilt med slike perioder i henhold til nasjonal lovgivning. Alle relevante perioder som er tilbakelagt under lovgivningen i en annen medlemsstat, skal tas i betraktning ved utelukkende å anvende prinsippet om sammenlegging av trygdetid, jf. artikkel 6 i forordning nr. 883/2004 og artikkel 12 i forordning nr. 987/2009. Prinsippet om sammenlegging forutsetter at det tas hensyn til alle relevante perioder som er oppgitt av andre medlemsstater.

Merknader

Beslutningen ble vedtatt av Den administrative kommisjon 16. desember 2010 med hjemmel i forordning nr. 883/2004 artikkel 72 (a) om tolkningsspørsmål. Den vil ikke medføre behov for endringer i forhold til norsk rett.

Teksten er ifølge kommisjonen relevant for EØS og for EU/CH-avtalene.

EØS-komitéen vedtok innlemmelse av forordning (EF) nr. 883/2004 m.fl. i EØS-avtalen ved beslutning nr. 76/2011 av 1. juli 2011 som trådte i kraft 1. juni 2012.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av relevante organer på departements- og direktoratsnivå uten at det har fremkommet merknader.

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel for Norges vedkommende.

           

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2011/XXX/EF
Basis rettsaktnr.: 0883/2004/EF
Celexnr.: 32011DXXXX

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 14.02.2011
Frist returnering standardskjema: 28.03.2011
Dato returnert standardskjema: 16.02.2011
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 30.04.2012
Nummer for EØS-komitebeslutning: 092/2012
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 01.06.2012
Dato for faktisk gjennomføring: 01.06.2012
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen