Endring av vedlegg til direktiv 2008/57/EF

Direktiv 2011/18/EU av 1. mars 2011 som endrer vedlegg II, V og VI til direktiv 2008/57/EF om samtrafikkevnen i fellesskapets jernbanesystem...

Commission Directive 2011/18/EU of 1 March 2011 amending Annexes II, V and VI to Directive 2008/110/EC of the European Parliament and of the Council on the interoperability of the rail system within the Community...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 14.04.2011

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 30.05.2011

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: III. Transport med jernbane

Status

Direktivet ble innlemmet i EØS-avtalan 2. desember 2011, og implementert i norsk rett gjennom forskrift 6. januar 2012 nr. 20 om endringer i forskrift om samtrafikkevnen i jernbanesystemet (samtrafikkforskriften). 

Sammendrag av innhold

Kommisjonsdirektiv 2011/18/EU av 1. mars 2011 som endrer vedlegg II, V og VI til direktiv 2008/57/EF om samtrafikkevnen i fellesskapets jernbanesystem (heretter direktivet) er gitt for å presisere inndelingen av jernbanesystemet i delsystemer, angi prosedyrene for å vurdere samsvar med nasjonale regler og angi nærmere hvordan teknisk kontrollorgan skal gjennomføre foreløpige verifiseringer ("Intermediate statement of verification, ISV").  Direktivet inneholder fortale, fire artikler og tre vedlegg. Artikkel 1 angir at vedlegg II, V og VI til direktiv 2008/57/EF erstattes med teksten i vedlegg I, II og III til direktivet. Artikkel 2 krever at medlemsstatene gjennomfører de nødvendige endringene innen 31. desember 2011. De tre vedleggene inneholder dermed de materielle endringene.I nytt vedlegg II til direktiv 2008/57/EF er det hovedsaklig inndelingen av de strukturelle delsystemene som endres. Delsystemet styring, kontroll og signal deles opp i to strukturelle delsystemer: Et for de faste installasjonene i og langs sporet (trackside controll-command and signalling) og et for ombordutrustningen (on-board controll-command and signalling). Det gjøres også en endring i angivelsen av delsystemet energi ved at det elektriske anlegget om bord legges til delsystemet rullende materiell. Utover dette gjøres det kun språklige endringer i dette vedlegget. Nytt vedlegg V til direktiv 2008/57/EF omhandler erklæring om verifisering av delsystemer. Endringene går ut på å dele det opp i EF-erklæring om verifisering av delsystemer basert på felleseuropeiske regler, særlig de tekniske spesifikasjonene (TSIer), og erklæring om verifisering av delsystemer basert på nasjonale regler, da dette er to uavhengige prosesser som utføres av ulike organer i henhold til direktiv 2008/57/EF artikkel 17 og 18. I en søknadsprosess for å få tillatelse til ibruktaking av et delsystem eller kjøretøy vil det da måtte legges frem både en EF-verifiseringserklæring for samsvar med de felleseuropeiske reglene og en verifiseringserklæring for samsvar med de nasjonale reglene. Som en følge av dette skillet er det også gjort enkelte språklige presiseringer i dette vedlegget. Vedlegg VI til direktiv 2008/57/EF endres også ved at det gjøres et skille mellom verifiseringer av TSI-baserte regler og nasjonale regler. I tillegg gjøres det endringer for å utdype hvordan foreløpige verifiseringer skal utføres i henhold til direktiv 2008/57/EF artikkel 18 nr. 4. Slike foreløpige verifiseringer kan foretas av et teknisk kontrollorgan for deler av et delsystem eller for design- eller produksjonstrinnet underveis i verifiseringsprosessen. Slike foreløpige verifiseringer er ikke obligatoriske. 

Merknader

Direktivet krever endringer i samtrafikkforskriftens vedlegg II, V og VI. Direktivet medfører ingen nye forpliktelser eller byrder som ikke allerede fremgår av direktiv 2008/57/EF (som er implementert i norsk rett med ikrafttredelse 19. juli 2010), da det hovedsaklig går ut på presiseringer og utdypinger av eksisterende prosesser som allerede gjelder i Norge.

Sakkyndige instansers merknader

Direktivet har blitt forelagt berørte parter til uttalelse. Det har ikke kommet inn noen merknader til direktivet. Samferdselsdepartementet og Statens jernbanetilsyn har ingen innvendinger mot direktivet. 

Vurdering

Direktivet medfører ingen nye forpliktelser eller byrder som ikke allerede fremgår av direktiv 2008/57/EF (som er implementert i norsk rett med ikrafttredelse 19. juli 2010), da det hovedsaklig går ut på presiseringer og utdypinger av eksisterende prosesser som allerede gjelder i Norge. Det er fordelaktig å skille mellom verifiseringsprosessene for europeiske regler/TSIer og nasjonale regler, da det er ulike typer organer som skal gjøre slike verifiseringer. Det legges derfor til grunn at en eventuell gjennomføring av direktivet vil medføre en positiv nytteverdi.

Direktivet ble ansett som EØS-relevant og akseptablelt.

Direktivet ble implementert i norsk rett gjennom endring i samtrafikkforskriften.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2011/18/EU
Basis rettsaktnr.: 2008/57/EF
Celexnr.: 32011L0018

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 02.03.2011
Frist returnering standardskjema: 13.04.2011
Dato returnert standardskjema: 03.06.2011
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 02.12.2011
Nummer for EØS-komitebeslutning: 141/2011
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 07.11.2011
Høringsfrist: 20.12.2011
Frist for gjennomføring: 31.12.2011
Dato for faktisk gjennomføring: 06.01.2012
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 23.01.2012

Lenker