Fôrtilsetningsstoff

Kommisjonsforordning (EU) nr. 335/2011 av 7. april 2011 om endring forordning (EF) nr. 1091/2009 når det gjelder minste innhold av enzympreparatet endo-1,4-beta-xylanase produsert av Tricoderma reesei (MUCL 49755) og endo-1.3(4)-beta-glukanase produsert av Tricoderma reesei (MUCL 49754) som tilse...

Commission Regulation (EU) No 335/2011 of 7 April 2011 amending Regulation (EC) No 1091/2009 as regards the minimum content of the enzyme preparation of endo-1,4-beta-xylanase produced by Tricoderma reesei (MUCL 49755) and endo-1,3(4)-beta glucanase produced by Tricoderma reesei (MUCL 49754) as a...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 14.04.2011

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 15.09.2011

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten omhandler endring i godkjenningen av et enzympreparat brukt som tilsetningsstoff i fôr til slaktekylling. Preparatet ble godkjent til samme formål ved forordning (EF) nr. 1091/2009. Nå søker Aveve NV, firmaet som innehar godkjenningen, om godkjenning av preparatet når det minste anbefalte innhold av begge enzymene preparatet består av, er redusert. Nødvendig dokumentasjon fulgte søknaden, og den er vurdert av European Food Safety Authority, (EFSA). I sin vurdering konkluderer EFSA med at den reduksjonen i enzymaktivitet som søkeren ber om, ikke er tilfredsstillende for at preparatet skal ha ønsket effekt. Dokumentasjonen viser imidlertid at minste anbefalte innhold av enzympreparatet kan reduseres noe i forhold til mengden nåværende godkjenning angir. Godkjenningen gis derfor til preparatet, når enzymaktiviteten for 1,4- beta-xylanasen er 3 000 XU/kg fôr og 600 BGU/kg fôr 1,3(4)-beta-glukanasen. Med disse nivåene for enzymaktivitet (XU og BGU er mål for den) vil preparatet ha potensiale til å forbedre kyllingenes tilvekst og fôrutnyttelse. Preparatet er klassifisert i kategorien Zootekniske tilsetningsstoffer og den funksjonelle gruppen tarmstabiliserende stoffer, med identifikasjonsnr. 4a9. Det anbefales brukt i fôr som innholder mer enn 30% bygg, hvete, rug og/eller triticale. Godkjenningen har varighet til 4.12.2021, og den er gitt i samsvar med vedtak i den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen, seksjon fôrvarer.

Merknader

Rettsakten krever endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer (fôrtilsetningsstoff-forskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser

Endringen får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet, da preparatet allerede er godkjent, bare med annet enzymaktivitetsnivå. For fôrindustrien får heller ikke endringen noen konsekvenser, bortsett fra at preparatet nå kan brukes fram til 2021, to år lengre enn med dagens godkjenning.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse– og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 335/2011
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32011R0335

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 08.04.2011
Frist returnering standardskjema: 03.05.2011
Dato returnert standardskjema: 28.09.2011
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 30.03.2012
Nummer for EØS-komitebeslutning: 037/2012
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 20.05.2011
Høringsfrist: 28.06.2011
Frist for gjennomføring: 01.05.2012
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen