Fôrtilsetningsstoff

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 373/2011 av 15. april 2011 om godkjenning av et preparat av Clostridium butyricum FERM-BP 2789 som fôrtilsetningsstoff til fjørfe av mindre økonomisk betydning unntatt de eggleggende, til avvent smågris og til avvent smågris av grisearter med mindre ...

Commission Implementing Regulation (EU) No 373/2011 of 15 April 2011 concerning the authorisation of the preparation of Clostridium butyricum FERM-BP 2789 as a feed additive for minor avian species exept laying birds, weaned piglets and minor porcin species (weaned) and amending Regulation (EC) N...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 26.04.2011

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 15.09.2011

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten omhandler godkjenning av et mikroorganismepreparat. Det er allerede godkjent til bruk i slaktekyllingfôr ved forordning (EF) nr. 903/2009, men med en annen stamme av Clostridium butyricum, Miyairi 588 (FERM-P 1467). Firmaet som innehar godkjenningen er det samme, men de har en ny representant i EU, Miyarisan Pharmaceutical Europe S.L.U. Godkjenningen gjelder derfor både utvidet bruksområde, en ny bakteriestamme og endring av representasjon i EU.

Preparatet er klassifisert i kategorien Zootekniske tilsetningsstoffer, den funksjonelle gruppen Tarmstabiliserende stoffer og har identifikasjonsnr. 4b1830. Søknaden om godkjenning er vurdert av European Food Safety Authority (EFSA),som konkluderer med at preparatet fra den omsøkte bakteriestammen er trygt for folkehelse, dyrehelse og for miljøet. Det har potensial til å forbedre tilvekst og fôrutnyttelse hos fjørfe av mindre økonomisk betydning, avvent smågris og avvent smågris av andre grisearter med mindre økonomisk betydning.

Preparatet er godkjent som fôrtilsetningsstoff i fjørfefôr der det også er tilsatt visse godkjente koksidiostatika. Koksidiostatika er bare godkjent tilsetningsstoff til bruk i fjørfefôr, men preparatene skal ikke brukes i fôr til eggleggende fjørfe. Det er satt ulike grenser for minste tillatte innhold av preparatet i fôr til fjørfe og fôr til griser på hhv 5x108 KDE/kg og 2,5x108 KDE/kg, der KDE er kolonidannende enheter. Fôr som inneholder preparatet, men der det er brukt den tidligere godkjente bakteriestammen, kan omsettes inntil lageret er oppbrukt.

Godkjenningen er gitt i samsvar med vedtak i den faste komité næringsmiddelkjeden og dyrehelsen, seksjon fôrvarer. Den har varighet til 6. mai 2021.

Merknader

Rettsakten krever endring i forskrift 12. april 2005 nr 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer (fôrtilsetningsstoff-forskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet, da preparatet er godkjent fra før, og det er tillatt brukt i fôr tilsatt alle de koksidiostatika Norge har godkjent. For fôrindustrien medfører godkjenningen at det blir enda et preparat å velge blant av de som har til hensikt å forbedre fôrutnyttelse og tilvekst hos visse fjørfe og avvente smågris. Siden preparatet får utvidet bruksområde, kan det brukes i fôr til flere dyrearter, og dermed kan det være kostnadssparende, samtidig som det også kan redusere lagerhold av fôrtilsetningsstoffer. Hvorvidt preparatet vil tas i bruk, avhenger av praktiske og økonomiske forhold ved den enkelte fôrvirksomheten. Spesialfôr til fjørfearter og grisearter med liten økonomisk betydning er ingen stor artikkel i fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse– og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 373/2011
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32011R0373

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 03.05.2011
Frist returnering standardskjema: 19.05.2011
Dato returnert standardskjema: 28.09.2011
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 30.03.2012
Nummer for EØS-komitebeslutning: 037/2012
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 20.05.2011
Høringsfrist: 28.06.2011
Frist for gjennomføring: 01.05.2012
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker