Merkeregler for vin fra økologiske druer

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 344/2011 av 8. april 2011 om endringer av forordning (EF) nr. 889/2008 som fastsetter detaljerte gjennomføringsregler til rådsforordning (EF) nr. 834/2007 om økologisk produksjon og merking av økologiske produkter når det gjelder økologisk produksjon...

Commission implementing Regulation (EU) No 344/2011 of 8 April 2011 amending Regulation (EC) No 889/2008 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 834/2007 on organic production and labelling of organic products with regard to organic production, labelling an...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 14.04.2011

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 15.09.2011

Hovedansvarlig(e) departement(er): Fiskeri- og kystdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer forordning (EF) nr. 889/2008 som fastsetter gjennomføringsregler til rådsforordning (EF) nr. 834/2007, og som gir regler for økologisk produksjon, merking og kontroll. Produksjon av vin er ikke inkludert i felles regelverk for økologisk produksjon. Det er derfor ikke tillatt å bruke EU-logo på vin laget av økologiske druer, siden forutsetningen for å kunne ta i bruk EU-logo på økologiske produkter er at de er produsert i henhold til regler i økologiregelverket. Forordning (EU) nr. 344/2011 viderefører imidlertid muligheten til å merke vin produsert av økologiske druer med henvisning til den økologiske produksjonsmetoden - "vin fra økologiske druer" i sesongene 2010/2011 og 2011/2012. Rettsakten utvider dagens overgangsperiode i forordning (EF) nr. 889/2008 artikkel 95.8 og 95.9 fra 1. juli 2010 til 31. juli 2012 for vin. Lager av vin produsert, pakket og merket før 31. juli 2012 kan fortsette å omsettes i markedet til lageret er tømt. Forutsetningen for dette er imidlertid at produktet skal være i overensstemmelse med forordning (EØF) nr. 2092/91 for økologisk produksjonsmetode for landbruksprodukter og referanse til det i merking, eller forordning (EF) nr. 834/2007.

Rettsakten endrer forordning (EF) nr. 889/2008 vedlegg 8, og inkluderer rosmarinekstrakt som godkjent tilsetningsstoff i listen over produkter og substanser for bruk i framstilling av bearbeidet økologisk mat, gjær og gjær-produkter. EFSA har risikovurdert rosmarinekstrakt, og med bakgrunn i dette ble tilsetningsstoffet godkjent brukt som antioksidant i direktiv 95/2/EF den 20. februar 1995. I forordning (EU) nr. 344/2011 er det krav til at rosmarin skal ha opprinnelse fra økologisk produksjon, og at kun etanol skal brukes til ekstraksjon.

Rettsakten tydeliggjør også at kun virksomheter som er en del av kontrollsystemet kan benytte EU-logoen til merking.

Merknader

Rettsakten er en ny endringsforordning til den nye regelverkspakken basert på flere nye forordninger, og som det for tiden er en prosess for å implementere i Norge. Den nye økologiforordningen vil erstatte forordning (EØF) nr. 2092/91 med tilleggsforordninger og endringsforordninger. Alle disse rettsaktene medfører at forskrift 4. oktober 2005 nr. 1103 om økologisk produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter og næringsmidler (økologiforskriften) blir erstattet av en helt ny forskrift på økologiområdet

Økonomiske og administrative konsekvenser:

Rettsakten forventes ikke å få administrative og økonomiske konsekvenser i Norge.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse– og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 344/2011
Basis rettsaktnr.: 889/2008
Celexnr.: 32011R0344

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 19.04.2011
Frist returnering standardskjema: 05.05.2011
Dato returnert standardskjema: 28.09.2011
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 17.03.2017
Nummer for EØS-komitebeslutning: 49/2017
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen