EØS-notatbasen

REACH/Vedl.I

Kommisjonsforordning (EU) nr. 252/2011 av 15. mars 2011 om endring av vedlegg I til Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH)...

Commission Regulation (EU) No 252/2011 of 15 March 2011 amending Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council on the Registration, Evaluation, Athorisation and Restriction of Chemiclas (REACH) as regards Annex I...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 04.04.2011

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 03.05.2011

Hovedansvarlig(e) departement(er): Miljøverndepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Kommisjonsforordning (EU) nr. 252/2011 ble vedtatt 15. mars 2011. Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 15. juni 2012 ved EØS-komitebeslutning nr. 107/2012.

Sammendrag av innhold

Ved forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (omtalt som CLP-forordningen) og om endring og opphevelse av direktiv 67/548/EØF og direktiv 1999/45/EF, og om endring av forordning (EF) nr. 1907/2006 REACH ble bestemmelsene og kriteriene for klassifisering og merking av stoffer, stoffblandinger og visse produkter harmonisert i Fellesskapet, i det det ble tatt hensyn til klassifiserings- og merkereglene i det globale, harmoniserte systemet for klassifisering og merking av kjemikalier (GHS).

Direktiv 67/548/EØF om klassifisering og merking av stoffer og direktiv 99/45/EF om klassifisering og merking av stoffblandinger erstattes i løpet av en overgangsperiode. Stoffer  klassifiseres, merkes og emballeres i henhold til den nye forordningen fra 1. desember 2010. Stoffblandinger skal klassifiseres, merkes og emballeres i henhold til den nye forordningen fra 1. juni 2015. Stoffer skal imidlertid klassifiseres i henhold til både direktiv 67/548/EØF og CLP-forordningen fra 1. desember 2010 til 1. juni 2015, men merkes kun i henhold til CLP-forordningen. Begge de gamle direktivene (67/548/EØF og 1999/45/EF) oppheves fullstendig ved CLP-forordningen fra 1. juni 2015.

Vedlegg I i forordning (EF) nr. 1907/2006 REACH omhandler alminnelige bestemmelser om vurdering av stoffer og om utarbeidelse av rapporter om kjemikaliesikkerhet. I dette vedlegget henvises det ofte til reglene for klassifisering og merking av farlige stoffer og stoffblandinger. Dette regelverket ble endret i 2008 for å inkludere klassifiserings- og merkereglene i det globale, harmoniserte systemet for klassifisering og merking av kjemikalier (GHS) og andre relevante bestemmelser. Denne nye forordningen - forordning (EF) nr. 1272/2008 - om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger omtales som CLP-forordningen. Den innebærer en gradvis overgang fra de gamle reglene for klassifisering og merking av stoffer (direktiv 67/548/EØF) og stoffblandinger (direktiv 1999/45/EF) til det nye GHS-systemet fra 2010 til 2015. Endringene for stoffer trådte i kraft i 1. desember 2010 og samtidig trådte de nødvendige endringene i REACH-forordningens artikler i kraft (jf. artikkel 58 i CLP-forordningen). Imidlertid ble det ikke samtidig gjort tilsvarende endringer i vedlegg I til REACH hvor det også henvises til klassifisering og merking. De konkrete endringene i vedlegg I til REACH, som følge av aktuelle bestemmelser i CLP-forordning, innføres ved Kommisjonsforordning (EU) nr. 252/2011. Vedleggets henvisninger til Vedlegg XIII om kriterier for miljøfarlige stoffer (PBT og vPvB) oppdateres også som en følge av at dette vedlegget også revideres.

Merknader

Forordning (EF) nr. 1907/2006 REACH er hjemlet i EF-traktatens artikkel 95. REACH er innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett ved forskrift 30. mai 2008 nr. 516 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH). Det ble foretatt en omfattende konsekvensvurdering av forordning (EF) nr. 1907/2006 REACH i tilknytning til arbeidet med innlemmelse i EØS-avtalen og gjennomføring av rettsakten i norsk rett.

Gjennomføring av Kommisjonsforordning (EU) nr. 252/2011 medfører behov for å endre det aktuelle norske regelverket. Det er viktig å gjennomføre rettsakten slik at Norge har tilsvarende oppdatert regelverk som resten av EU/EØS-området, dette både i forhold til beskyttelse av helse og miljø og slik at norsk industri gis samme rammevilkår som resten av den europeiske industrien.

Norge deltar aktivt i de aktuelle gruppene i tilknytning til arbeidet med gjennomføring og oppfølging av REACH-regelverket, herunder komiteene i ECHA (det europeiske kjemikaliebyrået), og bidrar med faglige innspill. Myndighetene er i kontakt med berørte parter, herunder aktuell/berørt industri. Norge ved Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) er ansvarlig myndighet for REACH i Norge.

Sakkyndige instansers merknader

Kommisjonsforordning (EF) nr. 252/2011 er behandlet i spesialutvalget for handelsforenkling, og rettsakten er funnet EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 0252/2011
Basis rettsaktnr.: 1907/2006
Celexnr.: 32011R0252

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 21.03.2011
Frist returnering standardskjema: 02.05.2011
Dato returnert standardskjema: 04.05.2011
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 15.06.2012
Nummer for EØS-komitebeslutning: 107/2012
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 16.06.2012
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: