REACH/vedlegg XIII

Kommisjonsforordning (EU) nr. 253/2011 av 15. mars 2011 om endring av vedlegg XIII til Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensninger av kjemikalier (REACH)...

Commission Regulation (EU) No 253/2011 of 15 March 2011 amending Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council on the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH) as regards Annex XIII...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 04.04.2011

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 03.05.2011

Hovedansvarlig(e) departement(er): Miljøverndepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Kommisjonsforordning (EU) nr. 253/2011 ble vedtatt 15. mars 2011. Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen den 2. desember 2011 ved EØS-komitebeslutning nr. 130/2011.

Sammendrag av innhold

I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 REACH kan stoffer som er persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT) eller svært persistente og svært bioakkumulerende (vPvB) etter kriteriene i vedlegg XIII, identifiseres for kandidatlisten og tas opp i vedlegg XIV ("liste over stoffer underlagt godkjenning") etter prosedyrene i artikkel 58 og 59. REACH pålegger dessuten produsenter og importører å registrere stoffer som sådan, i stoffblandinger og produkter, og som en del av kjemikaliesikkerhetsvurderingen i henhold til vedlegg I å foreta en PBT- og vPvB-vurdering og, som et første trinn, avgjøre om stoffet oppfyller kriteriene i vedlegg XIII.

Gjennom bestemmelser i REACH ble Kommisjonen pålagt å foreta en revisjon av vedlegg XIII for å vurdere om kriteriene for identifisering av PBT- og vPvB-stoffer er tilstrekkelig eller om det er behov for å foreslå endringer.

Erfaringer på internasjonalt nivå viser at stoffer med egenskaper som gjør de persistente, bioakkumulerende og toksiske eller svært persistente og svært bioakkumulerende, er særlig problematiske. Kommisjonen har derfor i sin gjennomgang av vedlegg XIII tatt hensyn til de erfaringer som allerede er gjort med identifisering av disse stoffene for å sikre et høyt beskyttelsesnivå for menneskers helse og miljøet. Kommisjonens gjennomgang viser at det er behov for endringer i vedlegg XIII i REACH.

Gjennom Kommisjonsforordning (EU) nr. 253/2011 erstattes teksten i vedlegg XIII til forordning (EF) nr. 1907/2006 REACH med ny tekst hvor det i tillegg også åpnes for å bruke screeningkriterier og annen relevant informasjon, som for eksempel overvåkningsdata.

Merknader

Forordning (EF) nr. 1907/2006 REACH er hjemlet i EF-traktatens artikkel 95. REACH ble  innlemmet i EØS-avtalen i 2008 og er gjennomført i norsk rett ved forskrift 30. mai 2008 nr. 516 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH). Det ble foretatt en omfattende konsekvensvurdering av forordning (EF) nr. 1907/2006 REACH i tilknytning til arbeidet med innlemmelse i EØS-avtalen og gjennomføring av rettsakten i norsk rett.
Gjennomføring av Kommisjonsforordning (EU) nr. 253/2011 medfører behov for å endre det aktuelle norske regelverket. Det er viktig å gjennomføre rettsakten slik at Norge har tilsvarende oppdatert regelverk som resten av EU/EØS-området, dette både i forhold til beskyttelse av helse og miljø og slik at norsk industri gis samme rammevilkår som resten av den europeiske industrien. Forordning (EU) nr. 253/2011 er en klar forbedring av regelverket i forhold til beskyttelse av helse og miljø ved at det, i tillegg til kriteriene også åpnes for å benytte blant annet screeningkriterier og annen relevant informasjon, som for eksempel overvåkningsdata. 

Kriteriene åpner også for at det skal tas hensyn til om et stoff inneholder komponenter som er persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT) eller svært persistente og svært bioakkumulerende (vPvB), eller kan brytes ned eller omdannes til slike stoffer. Å nedfelle en klar tekst for dette i regelverket gjør det enklere for både industri og myndigheter å etterleve bestemmelsene, og å håndheve de aktuelle bestemmelsene.
Norge deltar aktivt i arbeidet med gjennomføring og oppfølging av REACH-regelverket, herunder i arbeidsgrupper under Kommisjonen og i komiteene i ECHA (det europeiske kjemikaliebyrået), og bidrar med faglige innspill. Norge ved Klima- og forurensningsdirektoratet leverte faglige innspill, og deltok på møter hvor Kommisjones arbeid med nytt/revidert vedlegg XIII ble diskutert. Myndighetene er i kontakt med berørte parter, herunder aktuell/berørt industri. Norge ved Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) er ansvarlig myndighet for REACH i Norge. 

Sakkyndige instansers merknader

Kommisjonsforordning (EU) nr. 253/2011 er behandlet i spesialutvalget for handelsforenkling, og rettsakten er funnet EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Norge, sammen med mange av medlemslandene, var opptatt av at det i tillegg til kriteriene, også ble åpnet for å benytte annen relevant informasjon, som for eksempel overvåkningsdata. Overvåkningsdata fra områder som ligger langt fra kildene, herunder Arktis, er viktige bidrag til forståelse av stoffenes persistens og potensiale for langtransport. Det var også viktig å få med at det skal tas hensyn til om et stoff inneholder eller kan omdannes til stoff som er PBT eller vPvB. Adgang til å benytte slike data ville være bestemmende for hvor mange miljøgifter som vil kunne omfattes av kandidatlisten og godkjenningsordningen i REACH, dvs omfattet av streng regulering/forbud. Det var viktig å få en tekst i Annex XIII som reflekterer klart hvilke data som kunne tas med i vurderingen om et stoff er PBT eller vPvB.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 0253/2011
Basis rettsaktnr.: 1907/2006
Celexnr.: 32011R0253

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 21.03.2011
Frist returnering standardskjema: 02.05.2011
Dato returnert standardskjema: 04.05.2011
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 02.12.2011
Nummer for EØS-komitebeslutning: 130/2011
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 03.12.2011
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen