Typegodkjenning: Endringer til direktiv 2007/46/EF

Kommisjonsforordningen (EU) nr. 371/2010 av 16. april 2010 som erstatter vedlegg V, X, XV og XVI til europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF om fastleggelse av en ramme for godkjenning av motorvogner og tilhengere til disse, samt av systemer, komponenter og separate tekniske enheter til slik...

Commission Regulation (EU) No 371/2010 of 16 April 2010 replacing Annexes V, X, XV and XVI to Directive 2007/46/EC of the European Parliament and of the Council establishing a framework for the approval of motor vehicles and their trailers, and of systems, components and separate technical units ...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 14.04.2011

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 16.09.2011

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: I. Kjøretøyer

Status

Forordningen ble vedtatt 16. april 2010 og trådte i kraft i EU 29. april 2010. Forordningen ble sendt på høring 5. juli 2011 med høringsfrist 1. oktober 2011. Rettsakten ble tatt inn i EØS-avtalen ved EØS-komiteens møte av 10. februar 2012, beslutning nr. 7/2012. Rettsakten er implementert i forskrift 5. juli 2012 nr. 817 om godkjenning av bil og tilhenger til bil § 3. Forskriften trådte i kraft 15. september 2012.

Sammendrag av innhold

Kommisjonsforordning(EU) nr. 371/2010 endrer vedlegg V, X, XV og XVI til rammedirektiv 2007/46/EF om godkjenning av motorkjøretøy, systemer, komponenter og separate tekniske enheter. Direktiv 2007/46/EF er per dato ikke tatt inn i EØS-avtalen. Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

I forbindelse med en undersøkelse av de viktigste politikkområder med betydning for den europeiske bilindustri, ble CARS 21-ekspertgruppen nedsatt av Kommisjonen i 2005.  Gruppen ble enig om en rekke anbefalinger, egnet til å øke bilindustriens globale konkurranseevne og bedre sikkerhet og miljø. Gruppen anbefalte innføring av en mulighet for at fabrikanten selv kan utføre tekniske prøver ved typegodkjenning, ved at fabrikanten utpekes som teknisk tjeneste. Den anbefalte også muligheten for å benytte virtuell prøving i stedet for fysiske prøvinger.

Forordningen utvider og spesifiserer derfor området for når en fabrikant selv kan utpekes som teknisk tjeneste og utføre prøver, og utvider adgangen til virtuell prøving. Et viktig element i typegodkjenningssystemet er tillit mellom teknisk tjeneste og godkjenningsmyndigheten.  Formatet for prøverapporter fra tekniske tjenester og de opplysninger som skal fremgå er derfor presisert klarere. Det er også gjort enkelte endringer/presiseringer i forhold til hvordan myndighetenes tilsyn med produksjonsoverensstemmelse skal utføres.  Kontroll av komponenter eller hele bilen er en vesentlig del av godkjenningsprosessen. En av metodene for kontroll om kravet er oppfylt er å foreta stikkprøver. I forbindelse med stikkprøver skal det kun utføres fysiske tester. Alle tester som utføres i forbindelse med typegodkjenning skal utføres av tekniske tjenester som er utpekt av det enkelte lands godkjenningsmyndighet. Vedlegg XV til direktiv 2007/46/EF inneholder oversikt over de rettsakter som en fabrikant kan utpekes som teknisk tjeneste for, jfr. endringene i vedlegg XV. Datamaskiner blir i stor utstrekning brukt i konstruksjonsprosessen. Det finnes derfor ofte programvare som gjør det mulig å bruke virtuelle prøvemetoder for å godtgjøre at en komponent oppfyller kravene. Denne metoden vil redusere omkostninger fabrikanten har i dag med å fremstille prototyper for typegodkjenning. Det har derfor blitt utarbeidet en liste over rettsakter der virtuell testing av komponenter kan benyttes. Ettersom en virtuell test skal ha samme kvalitetsnivå som en fysisk prøve, er det fastsatt kvalitetssikringsbestemmelser for de matematiske modellene som brukes i forbindelse med virtuell prøving.

Følgende vedlegg til direktiv 2007/46/EF er endret:
1. Vedlegg V erstattes av vedlegg I til denne forordningen.
2. Vedlegg X erstattes av vedlegg II til denne forordningen.
3. Vedlegg XV erstattes av vedlegg III til denne forordningen.
4. Vedlegg XVI erstattes av vedlegg IV til denne forordningen.

Vurdering

Forordningen vil ikke ha økonomiske konsekvenser for Norge. Den vil forenkle arbeidet for norske fabrikanter i forbindelse med godkjenning av komponenter og kjøretøy. Den vil heller ikke medføre administrative konsekvenser utover det som må gjøres for å endre dagens forskriftstekst. Herunder vil forordningen implementeres i forskrift 5. juni 2012 om godkjenning av bil og tilhenger til bil.

Norge anser rettsakten relevant og akseptabel etter EØS-avtalen.

Andre opplysninger

Vegdirektoratet har ikke deltatt i arbeidsgrupper i forbindelse med utarbeidelse av forslaget.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 0371/2010
Basis rettsaktnr.: 0046/2007
Celexnr.: 32010R0371

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 11.05.2010
Frist returnering standardskjema: 22.06.2010
Dato returnert standardskjema: 02.11.2011
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 10.02.2012
Nummer for EØS-komitebeslutning: 007/2012
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 05.07.2011
Høringsfrist: 01.10.2011
Frist for gjennomføring: 11.02.2012
Dato for faktisk gjennomføring: 15.09.2012
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 29.08.2012

Lenker

Til toppen