Vaskemidler

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 259/2012 av 14. mars 2012 om endring av forordning (EF) nr. 648/2004 om bruk av fosfater og andre fosforholdige stoffer i tøyvaskemidler til husholdningsformål og maskinoppvaskmidler til husholdningsformål...

Regulation (EU) No 259/2012 of 14 March 2012 of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EC) No 648/2004 as regards the use of phosphates and other phosphorous compounds in consumer laundry detergents and consumer automatic dishwasher detergents...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 04.04.2011

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 02.05.2013

Hovedansvarlig(e) departement(er): Miljøverndepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Rettsakten ble vedtatt 14. mars 2012. Forordningen ble innlemmet i EØS-avtalen 15. juli 2013 ved EØS-komitebeslutning nr. 140/2013.

Norge ved Miljødirektoratet deltar aktivt i arbeidsgruppen knyttet til vaskemiddelforordningen. Norge har bidratt med faglige innspill under utviklingen av regelverket. Siden Norge var blant de landene som allerede hadde reguleringer av fosfater i vaskemidler har vi kunnet bidra med nyttige innspill og erfaringer i forhold til utvikling av bestemmelser knyttet til regulering av fosfater i vaskemidler på fellesskapsnivå.

Sammendrag av innhold

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 648/2004 (vaskemiddelforordningen) av 31. mars 2004 innførte regler for vaske- og rengjøringsmidler knyttet til krav om merking og nedbrytbarheten til de overflateaktive stoffene som vaske- og rengjøringsmidler inneholder. Med bakgrunn i eutrofieringsproblemet (overgjødsling) ble det nedfelt i artikkel 16 i forordning (EF) nr. 648/2004 at Kommisjonen skulle foreta en vurdering og eventuelt foreslå regelverk for bruk av fosfater med sikte på gradvis utfasing eller begrensning til særlige bruksområder. På denne bakgrunn fremla Kommisjonen i november 2010 forslag om endring av vaskemiddelforordningen til å omfatte bruk av fosfater og andre fosforholdige stoffer i husholdningsvaskemiddel (KOM(2010) 597).

Ved forordning (EU) nr. 259/2012 innføres reguleringer av fosfater og andre fosforholdige stoffer i tøyvaskemidler og maskinoppvaskmidler til husholdningsformål. Det innføres en grense på samlet fosforinnhold på 0,5 gram per vask i tøyvaskemidler til forbrukere. Denne bestemmelsen trer i kraft 10. juni 2013. Videre innføres det en grense på samlet fosforinnhold på 0,3 gram for maskinoppvaskmidler. Denne bestemmelsen trer i kraft 1. januar 2017. Det innføres også en endring i doseringsmerking av vaskemidler til forbrukere.

Merknader

Hjemmel i EU-traktaten: Hovedforordningen (EF) nr. 648/2004 - vaskemiddelforordningen - er hjemlet i traktatens artikkel 95. Vaskemiddelforordningen er innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komitebeslutning nr. 144/2005.

Rettslige konsekvenser: Vaskemiddelforordningen er gjennomført i norsk rett ved forskrift 1. juni 2004 nr. 922 om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften). En gjennomføring av nye rettsakter vil gjennomføres ved endringer i produktforskriften.

Administrative/økonomiske konsekvenser: I Norge er fosfor i tøyvaskemidler allerede regulert gjennom produktforskriften. En gjennomføring av den aktuelle rettsakten anses ikke å ha administrative og/eller økonomiske konsekvenser av vesentlig betydning.

Gruppe 2: Rettsakten er vurdert til å omfattes av gruppe 2, det vil si rettsakter som krever forskriftsendringer som ikke griper vesentlig inn norsk handlefrihet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten behandles i spesialutvalget for handelsforenkling.

Dokumenter knyttet til høring av endringsforskrift er lagt ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet.

Vurdering

Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Forordning (EU) nr. 259/2012 er en forbedring og videreutvikling av regelverk som er innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett. Det er positivt at det er innført reguleringer av fosfater i vaskemidler på fellesskapsnivå. Dette vil bidra til å redusere utslipp av fosfor i mange europeiske land. Gjennomføring av rettsakten medfører strengere bestemmelser om fosforinnhold i maskinoppvaskmidler til privat bruk enn gjeldende norsk regelverk, mens bestemmelser vedrørende fosforinnhold i tøyvaskemidler for produkter til privat bruk blir noe mindre strenge i forhold til de eksisterende bestemmelsene. Mesteparten av vaskemidlene til privat bruk i Norge er imidlertid fosfatfrie og dette forventes ikke å endres. Gjennomføring av rettsakten vil derfor ha små konsekvenser for miljøet og aktuell norsk industri.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2010)597
Rettsaktnr.: 0259/2012
Basis rettsaktnr.: 0648/2004
Celexnr.: 32012R0259

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 30.03.2012
Frist returnering standardskjema: 19.04.2012
Dato returnert standardskjema: 03.05.2013
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 15.07.2013
Nummer for EØS-komitebeslutning: 140/2013
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 16.07.2013
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen