Vet-tredjelandsimport

Kommisjonens forordning (EU) nr. 364/2011 av 13. april 2011 om endring av vedlegg I til kommisjonsforordning (EF) nr. 798/2008 og om endring av kommisjonsforordning (EF) nr. 1291/2008 når det gjelder programmer for bekjempelse av salmonella i visse typer fjærkre og egg i Kroatia, jf. Europaparlam...

Commission Regulation (EU) No 364/2011 of 13 April 2011 amending Annex I to Commission Regulation (EC) No 798/2008 and amending Commission Regulation (EC) No 1291/2008 as regards a control programme for Salmonella in certain poultry and eggs in Croatia in accordance with Regulation (EC) No 2160/2...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 29.04.2011

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten tas inn i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre og skal gjennomføres i Norge samtidig med at den gjennomføres i EU. Rettsakten er implementert ved forskrift 27. april 2011 om endringer i forskrift om import og transitt av fjørfe og visse fjørfeprodukter fra tredjestater.

Sammendrag av innhold

Import fra tredjeland av fjørfe og fjørfeprodukter til EØS-området er regulert i forordning (EF) nr. 798/2008. Europakommisjonen har nå erstattet helsesertifikatet for egg (EP) med et nytt der også hele kokte egg skal omfattes. Ved import kreves det at disse produktene har gjennomgått en hensiktsmessig behandling for å inaktivere sykdomsagenser. Kroatia får godkjenning for sitt kontrollprogram for salmonella i fjærfe og egg og dette føres opp på tredjelandslistene for import. Tunisia mister sin tilsvarende godkjenning ettersom deres kontrollprogram er stanset. Det foretas korreksjon av feil som oppsto ved Europakommisjonens endringsforordninger (EU) nr. 925/2010 og 955/2010. Dette gjelder feil angående Israels oppføring på tredjelandslisten, samt feil i helsesertifikatet for fjørfekjøtt (POU).  Endringene er fastsatt i forordning (EU) nr. 364/2011.

Rettsakten medfører notifiseringsplikt til ESA.

Merknader

Rettsakten krever endring i norsk regelverk. I forskrift 19. juli 2010 nr. 1135 om import og transitt av fjørfe og visse fjørfeprodukter fra tredjestater erstattes liste over tredjestater, områder eller soner med den sist oppdaterte versjonen som følger av forordning (EU) nr. 364/2011. Forordningen føyes dessuten til listen over endringsforordninger som er gjennomført i norsk rett ved henvisning i paragraf 2. Videre erstattes helsesertifikat-modellene POU og EP som gjelder import av fjørfekjøtt og av eggprodukter til EØS-området med de sist oppdaterte versjonene som følger av forordningen. I tillegg er sist oppdaterte konsoliderte versjon av forordning (EF) nr. 798/2008 lagt til forskriftens informasjonsdel for å øke tilgjengeligheten for bruker. Den opprinnelige grunnrettsakten og opprinnelige endringsrettsakter er flyttet bakerst i forskriftens informasjonsdel.Vi vurderer det slik at endringene ikke vil få økonomiske eller administrative konsekvenser verken for Mattilsynet eller for norske importører.

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 0364/2011
Celexnr.: 32011R0364

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 04.05.2011
Dato for faktisk gjennomføring: 01.05.2011
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker