Vin

Kommisjonsforordning (EU) nr. 1026/2010 av 12. november 2010 om fastsettelse av en felles prosentsats for godkjenning av de beløp medlemsstatene har søkt Kommisjonen om i ryddingsbidrag for vinproduksjonsåret 2010/2011 ...

Commission Regulation (EU) No 1026/2010 of 12 November 2010 fixing a single percentage for acceptance of the amounts notified by the Member States to the Commission concerning the applications for the grubbing-up premium for the wine year 2010/2011 ...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 27.04.2011

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Protokoll 47 om opphevelse av tekniske hindringer for handel med vin

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Se vedlegg 1, 2 og 3 til EØS-notatet om forordning (EF) nr. 1234/2007 som endret ved forordning (EF) nr. 491/2009 (EUs felles markedsordning for landbruksprodukter – herunder vin) for en fremstilling av bakgrunnen for EUs revisjon av regelverket innen vinsektoren og landbrukspolitikken for øvrig og for en gjennomgang av hvilke forutsetninger Mattilsynet har lagt til grunn for skriving av EØS-notatene om de nye rettsaktene om vin – herunder eventuelle behov for tilpasningstekster med videre.

Dette EØS-notatet må leses i sammenheng med EØS-notatene om EUs felles markedsordning for landbruksprodukter – herunder vin, og de tre andre nye forordningene som inneholder de ulike gjennomføringsbestemmelsene om vin (forordningene (EF) nr. 555/2008, 436/2009 og 606/2009).

Sammendrag av innhold

Kommisjonen har avsatt årlige summer til å støtte rydding av vinarealer. Det maksimale årlige beløpet som kan utbetales i slik støtte, er 276 millioner EURO. 

I henhold til artikkel 85 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1234/2007 som endret ved forordning (EF) nr. 491/2009 kan medlemsstatene søke om støtte til rydding av vinarealer. For vinproduksjonsåret 2010/2011 oversteg medlemsstatenes søknader om støtte det maksimale budsjettet for utbetaling av slik støtte. Kommisjonen har i forordning (EU) nr. 1026/2010 vedtatt at medlemsstatene får utbetalt en støtte på 59,622 % av den støtten de har søkt om. Unntaket er Luxembourg, som får innvilget hele beløpet. Bakgrunnen er at Luxembourg har søkt om støtte til rydding av et areal som er mindre enn 50 hektar, og følgelig unntatt i henhold til artikkel 71 nr. 3 i forordning (EF) nr. 555/2008.  

Merknader

Rettslige konsekvenser

Rettsakten anses ikke som EØS-relevant og det er derfor ikke behov for forskriftsendringer.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Ettersom rettsakten ikke anses som EØS-relevant, vil den ikke heller ikke ha administrative eller økonomiske konsekvenser for norske aktører.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er under vurdering av Spesialutvalget for næringsmidler der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Barne-, og likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget er ikke ferdig med sin vurdering.

Vurdering

Rettsakten er fastsatt av Kommisjonen med hjemmel i bestemmelser i forordning (EF) nr. 1234/2007 som endret ved forordning (EF) nr. 491/2009 som ikke er ansett for å være EØS-relevante ettersom de gjelder økonomiske støtteordninger innen landbrukssektoren i EU. Denne rettsakten (1026/2010) kan derfor heller ikke anses for å være EØS-relevant.

Konklusjon: 

Mattilsynet mener at rettsakten ikke er EØS-relevant.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1026/2010
Basis rettsaktnr.: 1234/2007
Celexnr.: 32010R1026

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 11.02.2011
Frist returnering standardskjema: 25.03.2011
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Til diskusjon
Akseptabelt: Til diskusjon
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen