Vin

Kommisjonsforordning (EU) nr. 1022/2010 av 12. november 2010 som godkjenner en økning av grensene for anriking av vin produsert av druer som er høstet i 2010 i visse områder...

Commission Regulation (EU) No 1022/2010 of 12 November 2010 authorising an increase of the limits for the enrichment of wine produced using the grapes harvested in 2010 in certain wine-growing zones ...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 27.04.2011

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 15.09.2011

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Protokoll 47 om opphevelse av tekniske hindringer for handel med vin

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og er innlemmet i EØS-avtalen.

Se vedlegg 1, 2 og 3 til EØS-notatet om forordning (EF) nr. 1234/2007 som endret ved forordning (EF) nr. 491/2009 (EUs felles markedsordning for landbruksprodukter – herunder vin) for en fremstilling av bakgrunnen for EUs revisjon av regelverket innen vinsektoren og landbrukspolitikken for øvrig og for en gjennomgang av hvilke forutsetninger Mattilsynet har lagt til grunn for skriving av EØS-notatene om de nye rettsaktene om vin – herunder eventuelle behov for tilpasningstekster med videre.

Dette EØS-notatet må leses i sammenheng med EØS-notatene om EUs felles markedsordning for landbruksprodukter – herunder vin, og de tre andre nye forordningene som inneholder de ulike gjennomføringsbestemmelsene om vin (forordningene (EF) nr. 555/2008, 436/2009 og 606/2009).

Det er returnert standardark til EFTA-sekretariatet for flere av de nye rettsaktene om vin og det foreligger et utkast til EØS-komitébeslutning fra mai 2011 vedrørende disse rettsaktene. Foreløpig er ingen av rettsaktene tatt inn i EØS-avtaleverket. Denne rettsakten (forordning (EU) nr. 1022/2010) bør om mulig tas inn i det samme utkastet til EØS-komitébeslutning.

Mattilsynet oversendte i e-post til LMD 18. februar 2011 utkast til høringsdokumenter for så vidt gjelder gjennomføring i norsk rett av de nye rettaktene om vin. I brev 17. august 2011 kom LMD med merknader til utkastene til høringsdokumenter. Mattilsynet må endre utkastene i samsvar med LMDs merknader før de sendes på nytt til klarering i LMD. Denne rettsakten (forordning (EU) nr. 1022/2010) vil bli omtalt i de samme høringsdokumentene, og det vil ikke bli gjennomført egen høring av bare denne rettsakten ettersom den må ses i sammenheng med alle de andre nye rettsaktene om vin. Det er derfor ikke mulig å angi noe om høringsstart og høringsfrist i dette EØS-notatet.

Sammendrag av innhold

Belgia, Tsjekkia, Danmark, Tyskland, Ungarn, Nederland, Østerrike, Polen, Slovenia, Slovakia og UK har med hjemmel i forordning (EF) nr. 1234/2007 som endret ved forordning (EF) nr. 491/2009, vedlegg XVa punkt A.3 søkt om at grensen for tilsatt alkohol i vin forhøyes for vin fra druer høstet i 2010. Bakgrunnen for søknaden er at værforholdene i 2010 var usedvanlig ugunstige for druehøsten. Kommisjonen har innvilget søknaden, og har gjort et unntak fra betingelsene om tilsatt alkohol i vedlegg XVa. Rettsakten som unntaket fremgår av "står på egne ben" og endrer verken forordning (EF) nr. 1234/2007 eller de ulike gjennomføringsforordningene om vin.

Rettsakten fastsetter at de geografiske områdene som er angitt i rettsaktens vedlegg I er unntatt fra betingelsene i vedlegg XVa punkt A.2 til forordning (EF) nr. 1234/2007. I stedet skal tilsetningen av alkohol for å forhøye den naturlige volumprosenten alkohol i vin fra druer høstet i 2010 være innenfor følgende grenser:a) 3,5 % vol. i vindyrkningssone A, jf. forordning (EF) nr. 1234/2007 vedlegg XIbb) 2,5 % vol. i vindyrkningssone B, jf. forordning (EF) nr. 1234/2007 vedlegg XIbc) 2,0 % vol. i vindyrkningssone C I, jf. forordning (EF) nr. 1234/2007 vedlegg XIb

Merknader

Rettslige konsekvenser:

Gjennomføring av rettsakten i norsk rett medfører behov for endringer i forskrift 11. oktober 2006 nr. 1147 om vin (vinforskriften).

Administrative og økonomiske konsekvenser:

Mattilsynet mener at forordningen ikke vil medføre økonomiske, administrative eller andre konsekvenser av betydning verken for norske virksomheter, forbrukere eller myndighetene sammenliknet med dagens rettstilstand.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

I EØS-notatet om forordning (EF) nr. 1234/2007 som endret ved forordning (EF) nr. 491/2009 er det lagt til grunn at bestemmelsene om ønologiske metoder og restriksjoner i artiklene 120b - 120g, jf. de tilhørende vedleggene til disse bestemmelsene, blant annet vedlegg XVa, er EØS-relevante. Ettersom det i denne rettsakten (forordning (EU) nr. 1022/2010) gjøres unntak fra bestemmelsene i vedlegg XVa til forordning (EF) nr. 1234/2007 som endret ved forordning (EF) nr. 491/2009, mener vi at også denne rettsakten må anses som EØS-relevant. 

Konklusjon:

Mattilsynet mener at rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1022/2010
Basis rettsaktnr.: 1234/2007
Celexnr.: 32010R1022

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 11.02.2011
Frist returnering standardskjema: 25.03.2011
Dato returnert standardskjema: 26.09.2011
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 13.07.2012
Nummer for EØS-komitebeslutning: 143/2012
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 14.07.2012
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen