Energy Roadmap 2050

Energiveikart 2050...

Energy Roadmap 2050...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 19.08.2011

Spesialutvalg: Energi

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Olje- og energidepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Kommisjonen vil høsten 2011 legge frem den endelige meddelelsen om Energy Roadmap 2050. Planen er at Kommisjonen vedtar dette i november. Det vil da bli en ny drøftelse i Rådet om hva EUs regjeringer kan slutte seg til. Det danske formannskapet for EU i første halvdel 2012 vil ha en drøfting av det mer langsiktige energiveiukartet på sin prioriteringsliste.

Fra norsk side har vi blitt orientert om energiveikartet både på politisk nivå gjennom det uformelle energiministermøtet den 2.-3. mai og gjennom de ordinære møter i EFTAs energiarbeidsgruppe hvor Kommisjonen har gitt jevnlige statusrapporter.

Sammendrag av innhold

Kommisjonen har som siktemål å legge frem et energiveikart mot 2050 (Energy Roadmap 2050)  i andre halvdel av 2011. Energy Roadmap 2050 vil være en oppfølging av EUs ambisjon om å redusere klimagassutslipp mellom 80-95 prosent fra 1990 nivået i 2050.  Det Europeiske Råd har uttalt at dette vil kreve en energirevolusjon i denne perioden frem til 2050. Energy Roadmap 2050 vil være en del av flaggskipsinitiativet for et ressurseffektivt Europa og nevnes også i Energy Strategy 2020 ( se eget EØS-notat).

Fra norsk side følges dette arbeidet tett med henblikk på eventuelle innspill og i lys av at oppfølgingssaker kan være EØS-relevante. Fra norsk side har vi bl.a. deltatt i drøftelser om energiveikartet på det uformelle energiministermøtet i Budapest våren 2011. Her ble det også lagt frem et PM med en norsk posisjon til Energy Roadmap 2050 ( dette PM er vedlagt EØS-notatet).  Dette PM ble fremført og distribuert i EUs uformelle energiministermøte den 2.-3. mai i Budapest. Til det uformelle energiministermøte i Budapest den 2-3. mai ble saken forøvrig drøftet på bakgrunn av vedlagte bakgrunnsdokument under.Dette gir en god bakgrunn for status på det tidspunktet.  

http://ec.europa.eu/energy/strategies/2011/doc/roadmap_2050/20110503_energy_roadmap_2050_state_of_play.pdf

Generell informasjon om arbeidet med Energy Roadmap 2050 er det en link til under.

http://ec.europa.eu/energy/strategies/2011/roadmap_2050_en.htm

Kommisjonen har laget en oppsummering av den web-baserte konsultasjon som det er en link til under. EUs medlemsland har primært spilt inn på de regulære møter samt i det uformelle energiministermøte som var i Budapest 3. mai 2011. På grunnlag av disse konsultasjoner vil Kommisjonen lage den endelige meddelelse om energiveikartet høsten 2050.

http://ec.europa.eu/energy/strategies/consultations/doc/20110307_roadmap_2050_results.pdfnull

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Type sak Annet
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.:

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Til toppen