Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forordning om avfallseksport til ikke-OECD-land

Kommisjonsforordning (EU) 661/2011 av 8. juli 2011 som endrer forordning 1418/2007 om eksport til gjenvinning av visse fraksjoner avfall til visse land utenfor OECD....

Comission Regulation (EC) No 1418/2007 concerning the export for recovery of certain waste to certain non-OECD countries ...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 22.08.2011

Spesialutvalg: Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 13.10.2011

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: V. Avfall

Status

Forordningen er tatt inn i EØS-avtalen og gjennomført i avfallsforskriften kapittel 13.

Sammendrag av innhold

Forordning 661/2011 endrer forordning 1418/2007 som er gitt med grunnlag i forordning om grensekryssende transport av avfall (grensekryssforordningen), (EF) 1013/2006. Grensekryssforordningen er inntatt i EØS-avtalen og gjennomført i avfallsforskriften. Grensekryssforordningen har blant annet bestemmelser om eksport av avfall til land der OECDs vedtak om kontroll med grensekryssende transport av avfall ikke får anvendelse (land utenfor OECD). I henhold til grensekryssforordningens art. 37 skal Kommisjonen ta kontakt med alle land utenfor OECD om be om tilbakemelding på om de godtar eksport til gjenvinning av ikke-farlig avfall fra EU til sitt land og hvilke kontrollprosedyrer de eventuelt vil at skal benyttes i mottakerlandet. Flere land ønsker av ulike grunner slike begrensninger.

Merknader

I forbindelse med at Kommisjonen har fått ytterligere opplysninger fra Bosnia og Herzegovina og Malaysia suppleres og endres oversikten i forordning (EF) 1418/2007 gjennom rettsakten.

Rettsakten er gjennomført i avfallsforskriften kapittel 13.

Sakkyndige instansers merknader

Forordning 1418/2007 er ikke funnet EØS-relevant ettersom den omhandler forholdet til tredjeland. Forordning 661/2011 vurderes derfor heller ikke som EØS-relevant.

Norge har imidlertid tidligere valgt å endre avfallsforskriften i tråd med endringsforordningene til forordning 1418/2007 ettersom det antas at tredjeland ikke vil vurdere import av avfall fra Norge på annen måte enn fra EUs medlemsland. Forordningen bør derfor anses akseptabel for innarbeidelse i nasjonal rett gjennom avfallsforskriften kapittel 13.

Beslutningen ble behandlet i EØS-spesialutvalget for miljø 13.10.2011, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Samferdselsdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet, Arbeidsdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet og Miljøverndepartementet er representert. Rettsakten ble ikke ansett som EØS-relevant.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 661/2011
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32011R0661

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 02.08.2011
Frist returnering standardskjema: 13.09.2011
Dato returnert standardskjema: 21.10.2011
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 14.02.2014
Nummer for EØS-komitebeslutning: 032/2014
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 15.02.2014
Dato for faktisk gjennomføring: 26.10.2012
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 26.02.2014

Lenker

Til toppen