Plantevernmiddelrester fo (EU) nr. 812/2011

Kommisjonsforordning (EU) nr. 812/2011 av 10. august 2011 om endring av vedlegg III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 når det gjelder maksimum grenseverdier for rester av dimetomorf, fluopicolid, mandipropamid, metrafenon, nikotin og spirotetramat i eller på visse produkt...

Commission Regulation (EU) No 812/2011 of 10 August 2011 amending Annex III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for dimethomorph, fluopicolide, mandipropamid, metrafenone, nicotine and spirotetramat in or on certain produc...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 29.08.2011

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 15.09.2011

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer maksimum grenseverdier (MRL) for rester av dimetomorf, fluopicolid, mandipropamid, metrafenon, nikotin og spirotetramat i eller på visse produkter, se tabell 1.

Flere av stoffene er endret fordi plantevernmiddelet er søkt om å bli brukt til nye kulturer. Enkelte verdier er endret fordi det har vært ønske om å ha en felles MRL for en gruppe kulturer. Nikotin har vist seg å være utrolig bestandig og vanskelig å fjerne fra lagerbygninger, containere og lignende. Dette har ført til at flere produkter har blitt kryssforurenset med nikotin. MRL for nikotin i enkelte produkter er gitt, men skal revurderes etter to år av EU/EFSA. MRL for spirotetramat er gitt etter at Codex Alimentarius vedtok MRL-verdier for dette stoffet. Grenseverdien for metrafenon er endret for druer for å unngå handelshindringer med USA.


European Food Safety Authority (EFSA) har vurdert forslagene til grenseverdier og funnet dem helsemessig trygge.

Tabell 1: Oppsummering av vedtak. Tabellen er ikke fullstendig - se vedlegg til forordning (EU) nr. 812/2011 for nøyaktig angivelse.

Stoff

Produkter hvor MRL er endret

Kommentarer

Dimetormorf

Jordbær, vårsalat

MRL økes fra deteksjonsgrense (0,02 mg/kg) til 50 mg/kg i jordbær og fra 1 til 10 mg/kg for vårsalat. Nytt produktområde for plantevernmidlet.

Fluopicolid

Hodekål, kålrabi, salat og løk, tomat, gresskar og blomsterkål

Hodekål: 0,2 mg/kg, gruppejustering

Kålrabi: 0,01* → 0,03 mg/kg

Salat: 0,01* → 8 mg/kg

Løk: 0,3 → 1,5 mg/kg

Blomsterkål: 0,01* → 0,2 mg/kg

Gresskar: 0,5 mg/kg. Gruppejustering.

Mandipropamid

Humle

MRL økes fra deteksjonsgrensen (0,02 mg/kg) til 50 mg/kg i humle. Nytt produktområde for plantevernmiddelet.

Metrafenon

Bord- og vindruer

0,5  → 5 mg/kg. For å unngå handelshindringer med USA.

Nikotin

Te og urtedrikker, krydder, urter og nype

Midlertidige verdier p.g.a. forurensning.

Nyper: 0,3 mg/kg

Te og urtete: 0,5 mg/kg

Krydder: 0,3 og 4 mg/kg

Urter: 0,4 mg/kg

Spirotetramat

Ingen verdier tidligere

Codex nivå. Nivået er satt likt Codex sine MRL-er, med unntak der EU har vurdert at nivåene ikke er trygge for europeiske forbrukere.

*= deteksjonsgrense 

Merknader

Rettsakten krever endring i forskrift 18. august 2009 nr. 1117 om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten antas ikke å få økonomiske eller administrative konsekvenser for næringen eller Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknaderRettsakten er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler, der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.  

Vurdering

Det er kun dimetomorf som er tillatt brukt i Norge. De andre plantevernmidlene er ikke tillatt brukt i Norge. De er imidlertid tillatt brukt enkelte andre steder i verden som vi handler med. De nye grenseverdiene er vurdert av EFSA både i forhold til nødvendigheten av å endre dem og i forhold til forbrukernes trygghet. EFSA har funnet dem akseptable, da de ikke har funnet at de nye MRL-ene gir en risiko for at verken akseptabelt daglig inntak (ADI) eller akutt referansedose (ARfD) blir overskredet.

Mattilsynet anser rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 812/2011
Basis rettsaktnr.: 396/2005
Celexnr.: 32011R0812

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 19.08.2011
Frist returnering standardskjema: 30.09.2011
Dato returnert standardskjema: 26.09.2011
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 10.02.2012
Nummer for EØS-komitebeslutning: 005/2012
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 06.09.2011
Høringsfrist: 06.12.2011
Frist for gjennomføring: 11.02.2012
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen