Vet-beskyttelsestiltak svinepest Litauen

Kommisjonens gjennomføringsvedtak 2011/454/EU av 22. juli 2011 om visse beskyttelsestiltak vedrørende klassisk svinepest i Litauen...

Commission Implementing Decision 2011/454/EU of 22 July 2011 concerning certain protective measures relating to classical swine fever in Lithuania...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 17.08.2011

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og følger EØS-avtalens forenklede prosedyre.

Sammendrag av innhold

Kommisjonsvedtak 2001/89/EF som gjelder beskyttelsestiltak vedrørende klassisk svinepest fastsetter at det skal opprettes beskyttelses- og overvåkingssoner i tilfelle utbrudd av sykdommen. Litauen har orientert Kommisjonen om utbrudd av klassisk svinepest, og har i henhold til kommisjonsvedtak 2001/89/EF opprettet slike beskyttelses- og overvåkingssoner.

Beskyttelsestiltakene er fastsatt i kommisjonsvedtak 2011/454/EU.

Rettsakten medfører ikke notifiseringsplikt til ESA.

Merknader

Endringene medfører ingen endringer i norsk regelverk.

Innskrenkninger i importadgangen fra de berørte områdene i Litauen til EØS-området er tatt høyde for i norsk rett i forskrift 25. mars 2002 nr. 304 om dyrehelsemessige betingelser for innførsel og utførsel av svin i paragraf 4. Bestemmelsen setter som vilkår for innførsel av dyr ikke skal komme fra driftsenhet eller område som er omfattet av dyrehelsemessige restriksjoner som angår svin.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Vi vurderer det slik at endringene ikke vil få økonomiske eller administrative konsekvenser verken for Mattilsynet eller for norske importører.

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2011/454/EU
Celexnr.: 32011D0454

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen