Vet-tredjelandsimport

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 801/2011 av 9. august 2011 om endring av forordning (EU) nr. 206/2010 om lister over tredjestater eller områder i tredjestater som er godkjente for import av visse levende dyr og ferskt kjøtt til EU og krav som stilles til helsesertifikater...

Commission Implementing Regulation (EU) No 801/2011 of 9 August 2011 amending Regulation (EU) No 206/2010 laying down lists of third countries, territories or parts thereof authorised for the introduction into the European Union of certain animals and fresh meat and the veterinary certification r...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 19.08.2011

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten tas inn i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre og skal gjennomføres i Norge samtidig med at den gjennomføres i EU. Rettsakten er implementert ved forskrift 19. august 2011 om endring i forskrift 23. juli 2010 nr. 1137 om import fra tredjestater av visse levende dyr, bier, humler og ferskt kjøtt av visse dyr.

Sammendrag av innhold

Rettsakten er utarbeidet som følge av at det er behov for endringer i tredjelandslister til forordning (EU) nr. 206/2010, etter at det er bekreftet munn- og klauvsjuke i et område i Botswana. Botswana har autorisasjon til eksport av storfekjøtt til EU fra fire regioner. På grunn av utbrudd av munn- og klauvsjuke den 5. mai 2011 i en av de godkjente sonene trekkes autorisasjonen til eksport til EØS-området fra denne sonen tilbake. Forordning (EU) nr. 801/2011 gjør endringer i tredjelandslisten slik at import av utbenet og modnet oksekjøtt ikke lenger er tillatt til EØS-området fra denne sonen etter 11. mai 2011.

Merknader

Rettsakten krever endring i forskrift 23. juli 2010 nr. 1137 om import fra tredjestater av visse levende dyr, bier, humler og ferskt kjøtt av visse dyr.  Økonomiske og administrative konsekvenser:  Rettsakten anses ikke å ha noen økonomiske eller administrative konsekvenser. Per i dag eksporterer ikke Botswana noe i henhold til denne autorisasjonen, derfor vil ikke dette medføre noen praktisk endring.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for matproduksjon (SUMP). SUMP mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 0801/2011
Celexnr.: 32011R0801

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 13.08.2011
Dato for faktisk gjennomføring: 19.08.2011
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen