vet-TSE

Kommisjonens gjennomføringsvedtak 2011/358/EU av 17. juni 2011 om endring av vedtak 2009/719/EF som tillater visse medlemsland å revidere sitt årlige BSE-overvåkingsprogram ...

Commission Implementing Decision 2011/358/EU of 17 June 2011 amending Decision 2009/719/EC authorising certain Member States to revise their annual BSE monitoring programmes ...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 11.08.2011

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 01.12.2011

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsaken er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer vedtak 2009/719/EF som godkjenner visse medlemslands søknader om å få revidert sine årlige overvåkingsprogram for kugalskap (BSE). Det er tre endringer som gjøres:

   -Latvia, Litauen, Estland, Malta, Ungarn, Kanaløyene, Tsjekkia, Slovakia og Polen får godkjent sine søknader om redusert BSE-overvåking,   -fra 1. juli 2011 får land som er innvilget redusert overvåkning heve alderen på normalslakt som skal testes fra 48 til 72 måneder (alderen for risikodyr forblir 48 måneder), og       -fra 2013 åpnes det opp for at disse landene kun behøver å teste et minimum antall normalslakt årlig. Kommisjonen har foreslått endringene på bakgrunn av resultater fra veterinærinspeksjoner foretatt av Food and Veterinary Office (FVO) samt oppdaterte rapporter fra EFSA (EUs vitenskapskomité). EFSA konkluderer med at det nye regimet vil medføre at under ett positivt BSE-tilfelle vil gå tapt i 2012.  Land som ikke står på listen, herunder Norge, må teste iht. bestemmelsene i TSE-forordningen, dvs. 30 måneder for normalslakt og 24 måneder for risikodyr. Norge har imidlertid en egen tilpasning i EØS-avtalen og tester kun 10 000 normalslakt årlig.

Merknader

Rettsakten medfører ikke behov for regelverksendring. Rettsakten vil kun tilføyes hjemmelsfeltet som EØS-grunnlag i forskrift 30. mars 2004 nr. 595 om forebygging av, kontroll med og utryddelse av overførbare spongiforme encefalopatier.

Det vurderes å søke om å få vårt overvåkingsprogram redusert tilsvarende det øvrige EØS-land har fått.

Økonomiske og administrative konsekvenser:

For Norges del vil rettsakten ikke medføre noen praktisk endring. Ved en eventuell import av storfe fra land listet opp i vedlegget skal Norge iht rettsakten teste dyrene i samsvar med vårt testregime. Da TSE-regelverket ble innlemmet i norsk rett valgte vi å kreve testing av alle importerte dyr, uavhengig av alder. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, som har representanter for Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

EFSA vil bli bedt om å revidere sin rapport etter hvert som nye medlemsland klarer å oppfylle minimumskriteriene i TSE-forordningen og søker om å få redusert sitt BSE-overvåkingsprogram. Food and Veterinary Office (FVO) vil gjennomføre on the spot-inspeksjoner for å innhente informasjon der det trengs.

Hevingen av alder er minimumskriterier og land kan teste yngre dyr hvis ønskelig.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 358/2011/EU
Basis rettsaktnr.: 999/2001/EF
Celexnr.: 32011D0358

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 21.10.2011
Frist returnering standardskjema: 02.12.2011
Dato returnert standardskjema: 12.12.2011
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 30.03.2012
Nummer for EØS-komitebeslutning: 035/2012
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 31.03.2012
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen