Veterinære grensekontrollstasjoner mv.

Kommisjonens gjennomføringsvedtak 2011/394/EU av 1. juli 2011 om endring av vedtak 2009/821/EF hva gjelder listene over grensekontrollstasjoner og veterinærenheter i TRACES...

Commission Implementing Decision 2011/394/EU of 1 July 2011 amending Decision 2009/821/EC as regards the lists of border inspection posts and veterinary units in TRACES...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 08.08.2011

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 15.09.2011

Hovedansvarlig(e) departement(er): Fiskeri- og kystdepartementet / Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Produkter av animalsk opprinnelse og levende dyr som skal importeres til EU fra tredjestater skal kontrolleres på en veterinær grensekontrollstasjon. De veterinære grensekontrollstasjonene må oppfylle bestemte krav til utforming, utrusting og personell for å kunne godkjennes av Kommisjonen. Alle de godkjente veterinære grensekontrollstasjonene skal tas inn i vedtak 2009/821/EF vedlegg I.

Vedtak 2011/394/EU gjør følgende endringer i vedtak 2009/821/EF:

  • en grensekontrollstasjon i Tyskland, en grensekontrollstasjon og et kontrollsenter i Spania, fem grensekontrollstasjoner i Italia og to grensekontrollstasjoner i Portugal er fjernet fra listen
  • en suspensjon av en grensekontrollstasjon i Spania er opphevet
  • navnet på et kontrollsenter i Spania, en grensekontrollstasjon i Ungarn er endret
  • det er gjort endringer for en grensekontrollstasjon i Frankrike, en grensekontrollstasjon i Italia, en grensekontrollstasjon i Nederland, en grensekontrollstasjon i Østerrike, i forhold til hvilke produktkategorier de er godkjente for å kontrollere

Vedtak 2011/394/EU endrer også oppføringene over de sentrale, regionale og lokale veterinærenhetene i medlemsstatene i TRACES (Trade Control and Expert System) som fremgår av vedtak 2009/821/EF vedlegg II. De veterinære enhetene er utpekt til å tilrettelegge for og bruke TRACES, en internettbasert database som brukes til utveksling av informasjon mellom medlemsstatenes veterinærmyndigheter og næringsaktører i forbindelse med samhandel og import av animalske produkter og levende dyr. Vedlegg II er endret for oppføringene av veterinærenhetene for landene Tyskland, Irland, Frankrike og Østerrike.

Merknader

Rettsakten medfører ikke behov for endring i norsk regelverk.

Informasjon om endringer som følge av rettsakten er sendt til tilsynsavdelingen i Mattilsynet for videreformidling til de norske veterinære grensekontrollstasjonene.

De veterinære grensekontrollstasjonene i Norge godkjennes av ESA (EFTAs overvåkningsorgan) og fremgår av en egen liste. Listen publiseres her: http://ec.europa.eu/food/animal/bips/approved_bips_en.htm.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten får ingen økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2011/394/EU
Basis rettsaktnr.: 2009/821/EF
Celexnr.: 32011D0394

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 08.07.2011
Frist returnering standardskjema: 19.08.2011
Dato returnert standardskjema: 28.09.2011
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 30.04.2012
Nummer for EØS-komitebeslutning: 077/2012
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 01.05.2012
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker