Vin, endringer i 32009R0607

Kommisjonsforordning (EU) nr. 538/2011 av 1. juni 2011 om endring i forordning (EF) nr. 607/2009 om fastsettelse av gjennomføringsbestemmelser under rådsforordning (EF) nr. 479/2008 for så vidt gjelder beskyttede opprinnelsesbetegnelser og geografiske betegnelser, tradisjonelle termer, merking og...

Commission Regulation (EU) No 538/2011 of 1 June 2011 amending Regulation (EC) No 607/2009 laying down certain detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 479/2008 as regards protected designations of origin and geographical indications, traditional terms, labelling and pr...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 12.08.2011

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 15.09.2011

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Protokoll 47 om opphevelse av tekniske hindringer for handel med vin

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og er innlemmet i EØS-avtalen.

Se vedlegg 1, 2 og 3 til EØS-notatet om forordning (EF) nr. 1234/2007 som endret ved forordning (EF) nr. 491/2009 (EUs felles markedsordning for landbruksprodukter – herunder vin) for en fremstilling av bakgrunnen for EUs revisjon av regelverket innen vinsektoren og landbrukspolitikken for øvrig og for en gjennomgang av hvilke forutsetninger Mattilsynet har lagt til grunn for skriving av EØS-notatene om de nye rettsaktene om vin – herunder eventuelle behov for tilpasningstekster med videre.

Dette EØS-notatet må leses i sammenheng med EØS-notatene om EUs felles markedsordning for landbruksprodukter – herunder vin, og de tre andre nye forordningene som inneholder de ulike gjennomføringsbestemmelsene om vin (forordningene (EF) nr. 555/2008, 436/2009 og 606/2009).

Det er returnert standardark til EFTA-sekretariatet for flere av de nye rettsaktene om vin og det foreligger et utkast til EØS-komitébeslutning fra mai 2011 vedrørende disse rettsaktene. Foreløpig er ingen av rettsaktene tatt inn i EØS-avtaleverket. Denne rettsakten (forordning (EU) nr. 538/2011) bør om mulig tas inn i det samme utkastet til EØS-komitébeslutning.

Mattilsynet oversendte i e-post til LMD 18. februar 2011 utkast til høringsdokumenter for så vidt gjelder gjennomføring i norsk rett av de nye rettaktene om vin. I brev 17. august 2011 kom LMD med merknader til utkastene til høringsdokumenter. MT må endre utkastene i samsvar med LMDs merknader før de sendes på nytt til klarering i LMD. Denne rettsakten (forordning (EU) nr. 538/2011) vil bli omtalt i de samme høringsdokumentene, og det vil ikke bli gjennomført egen høring av bare denne rettsakten ettersom den må ses i sammenheng med alle de andre nye rettsaktene om vin. Det er derfor ikke mulig å angi noe om høringsstart og høringsfrist i dette EØS-notatet. 

Sammendrag av innhold

Forordningen endrer noen av gjennomføringsbestemmelsene i forordning (EF) nr. 607/2009 under EUs felles markedsordning for landbruksprodukter – herunder vin. Endringene gjelder hovedsakelig bestemmelsene om tradisjonelle termer. Tradisjonelle termer er betegnelser som tradisjonelt er brukt i medlemslandene for å angi at et produkt har en beskyttet betegnelse eller si noe om produksjons- eller aldringsmetoden, kvaliteten, fargen eller en spesiell begivenhet knyttet til historien bak et produktet som har en beskyttet betegnelse. Endringene gjelder blant annet vilkårene for beskyttelse i EU av tradisjonelle termer som brukes i tredjeland sammen med en beskyttet betegnelse, overflytting av oversikten over beskyttede tradisjonelle termer fra vedlegg XII i forordning (EF) nr. 606/2009 til den elektroniske databasen E-Bacchus, forholdet mellom tradisjonelle termer og varemerker og prosedyren for endring av beskyttede tradisjonelle termer. Forordningen endrer også noen bestemmelser om merking av visse produkter for så vidt gjelder angivelse av alkoholinnhold, at enkelte merkekrav i visse tilfeller likevel ikke skal være obligatoriske og når det gjelder bruk av visse typer flasker og korker for ulike musserende viner. 

Merknader

Rettslige konsekvenser:

Gjennomføring av rettsakten i norsk rett medfører behov for endringer i forskrift 11. oktober 2006 nr. 1147 om vin (vinforskriften).

Økonomiske, administrative og andre konsekvenser:

Mattilsynet mener at forordningen ikke vil medføre økonomiske, administrative eller andre konsekvenser av betydning verken for norske virksomheter, forbrukere eller myndighetene sammenliknet med dagens rettstilstand.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

I EØS-notatet vedrørende forordning (EF) nr. 607/2009 er det lagt til grunn at alle bestemmelsene i forordningen er EØS-relevante. Følgelig må også bestemmelsene i denne rettsakten, som endrer noen av bestemmelsene i forordning (EF) nr. 607/2009, anses for å være EØS-relevante. Som i EØS-notatet vedrørende forordning (EF) nr. 607/2009, legges det til grunn at bestemmelser som helt eller delvis regulerer EUs handel med tredjeland (eksport, import og krav til tredjelandsvin) ikke kommer til anvendelse for EØS-/EFTA-statene som følge av sektortilpasningene innledningsvis i protokoll 47, med mindre noe annet avtales særskilt i nye tilpasningstekster. Forordningen inneholder som nevnt ovenfor enkelte bestemmelser som gjelder tredjelandsvin.

Konklusjon:

Mattilsynet mener at rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 0538/2011
Basis rettsaktnr.: 1234/2007
Celexnr.: 32011R0538

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 06.06.2011
Frist returnering standardskjema: 18.07.2011
Dato returnert standardskjema: 26.09.2011
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 13.07.2012
Nummer for EØS-komitebeslutning: 143/2012
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 14.07.2012
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen