Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Beskyttelsesvedtak 2011-krepsdyr Bangladesh

Kommisjonens gjennomføringsvedtak 2011/742/EU av 15. november 2011 om endring av vedtak 2008/630/EF hva gjelder beskyttelsestiltak for krepsdyr importert fra Bangladesh til humant konsum...

Commission Implementing Decision 2011/742/EU of 15 November 2011 amending Decision 2008/630/EC on emergency measures applicable to crustaceans imported from Bangladesh and intended for human consumption...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 09.12.2011

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten følger EØS-avtalens forenklet prosedyre, som innebærer at den gjennomføres samtidig med ikrafttredelse i EU.

Rettsakten er gjenomført ved "Forskrift 17. november 2011 nr 1106 om endring i forskrift 26. mai 2011 nr. 554 om særskilte beskyttelsestiltak ved import av krepsdyr fra Bangladesh til humant konsum".

Sammendrag av innhold

Vedtak 2011/742/EU letter på importrestriksjonene fastsatt i beskyttelsestiltaket 2008/630/EF for krepsdyr fra Bangladesh til EU/EØS. Vedtak 2008/630/EF ble innført fordi det ble avdekket at krepsdyr fra Bangladesh inneholdt for høye verdier av restmengder av veterinære legemidler, noe som kan være skadelig for folkehelsen. EU utførte også inspeksjon i Bangladesh hvor det ble avdekket at landet ikke hadde tilstrekkelige kontrollsystemer og laboratoriekapasitet for testing av restmengder av veterinære legemidler i levende dyr og animalske produkter.

EU har vært på ny inspeksjon i Bangladesh i 2011 og resultatet viser betydelige forbedringer i kontrollsystemene i landet. På bakgrunn av dette gjøres det derfor lettelser i importrestriksjonene. Etter vedtak 2011/742/EU stilles det ikke lenger krav om at 20 % av forsendelsene skal testes for restmengder av veterinære legemidler. I tillegg oppheves kravet til rapportering til EU som myndighetene i medlemslandene var pålagt i forbindelse med denne kontrollen.

Det vil fortsatt gjelde et krav om at forsendelsene skal medfølges av et helsesertifikat som viser at forsendelsene ikke overskrider grenseverdiene for rester av visse legemiddelrester. Unntaksvis kan forsendelsene importeres uten helsesertifikat, dersom de veterinære grensekontrollstasjonene tar prøver av forsendelsene ved ankomst til EU/EØS og prøvene viser at grenseverdiene ikke er overskredet.

Merknader

Rettsakten krever gjennomføring i norsk regelverk.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forskriftsendringen vil medføre færre administrative oppgaver for Mattilsynet ved at 20 %-kontrollen for restmengder av veterinære legemidler bortfaller. Endringen medfører også en reduksjon i de økonomiske utgiftene for importøren av slike produkter, som tidligere måtte dekke utgiftene i forbindelse med denne kontrollen. 

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2011/742/EU
Celexnr.: 32011D0742

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 15.11.2011
Dato for faktisk gjennomføring: 17.11.2011
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 09.12.2011

Lenker

Til toppen