Spørreskjema for direktiv 2009/31 om CO2-lagring

Spørreskjema til bruk i første rapportering om implementering av EUs direktiv om CO2-lagring i geologiske formasjoner, 2009/31/EC...

Commission decision (EC) No 2011/92/EU av of 10 February 2011 introducing the questionnaire to be used for the first report on the implementation of Directive 2009/31/EC of the European Parliament and of the Council on the geological storage of carbon dioxide ...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 23.12.2011

Spesialutvalg: Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 28.03.2012

Hovedansvarlig(e) departement(er): Miljøverndepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: I. Generelt

Status

Kommisjonsbeslutning (EU) nr. 92/2011 ble vedtatt 10.februar 2011. Beslutningen fastsetter rapporteringsfrist for EU-landene til 30.juni 2011. 

Rettsakten ble behandlet på EØS-komiteens møte 28. september 2012, og innlemmet i EØS-avtalen 29. september 2012.

Sammendrag av innhold

Rettsakten er en spesifisering av artikkel 27 (1) i direktiv 2009/31/EC der det kreves at medlemsstatene leverer en rapport til Kommisjonen om implementeringen av dette direktivet, inkludert registeret som det refereres til i Art 25 (1) (b), hvert 3.år. Artikkel 27(1) krever videre at rapporten utarbeides i henhold til spørreskjema eller disposisjon utarbeidet av Kommisjonen. Rettsakten ansees EØS-relevant. Rettsakten, som ble vedtatt 10 februar 2011 er et spørreskjema som gjelder hvordan medlemsstatene har implementert den enkelte artikkel i direktiv 2009/31/EC om geologisk lagring av CO2. Lagringsdirektivet omfatter krav til så vel medlemsstatenes overordnede håndtering av CO2-lagring, så vel som hvilke tekniske forhold som skal vurderes av myndighetene og vilkår som skal settes i den spesifikke lagringstillatelsen.

Merknader

Rettsakten får ikke økonomiske eller administrative konsekvenser for Norge.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært behandlet i Spesialutvalget for miljø, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Samferdselsdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Olje- og energidepartementet og Miljøverndepartementet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

 I henhold til kommisjonsbeslutningen (spørreskjemaet) skal medlemsstatene rapportere hvordan den enkelte artikkel i CO2-lagringsdirektivet er sikret gjennomført ved at artiklene er innlemmet i nasjonalt regelverk eller gjennom vilkår og prosedyrer. I tillegg skal det rapporteres om og hvordan medlemsstatene har bestemt hvilke områder er aktuelle/uaktuelle som CO2-lagringsområder og hvordan medlemsstatene har vurdert hvilken lagringskapasitet som er tilgjengelig innenfor territorialgrensene, økonomisk sone og kontinentalsokkel. Beslutningens Art 6.1.2, 6.1.3, 14.3, 14.4 følger opp CO2-lagringsdirektivets krav (Art 10(1)) om at Kommisjonen skal ha seg forelagt søknader om lagringstillatelse eller overføring av ansvar, samt myndighetens utkast til vedtak om lagring (eller overføring av ansvar), slik at Kommisjonen kan uttrykke sin mening før vedtak fattes. Informasjon som skal sendes Kommisjonen skal etter EØS-avtalens protokoll nr. 1 art. 4 bokstav a sendes til ESA, som igjen videresender til Kommisjonen. Så fremt det er uproblematisk at Kommisjonen kan byttes ut med ESA, skal det ikke være behov for tilpasningstekst siden ”saksgangen” allerede er bestemt av reglene i protokollen . Kommisjonsbeslutningen 2011/92/EU er en direkte oppfølging av CO2-lagringsdirektivet 2009/31/EC. CO2-lagringsdirektivet  er ansett som EØS-relevant og akseptabel og ble behandlet i EØS-komiteen 28. september 2012. 

Det ansees ikke nødvendig med forbehold/teknisk tilpasning i kommisjonsbeslutning 2011/92/EU.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2011/92/EF
Basis rettsaktnr.: 2009/31/EF
Celexnr.: 32011D0092

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 12.02.2011
Frist returnering standardskjema: 25.03.2012
Dato returnert standardskjema: 29.03.2012
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 29.09.2012
Nummer for EØS-komitebeslutning: 186/2012
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 11.02.2011
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker