Administrasjon av luftfartsoperatører 2011

Kommisjonsforordning (EU) Nr 115/2011 av 2. februar 2011 om listen som fastsetter den administrerende medlemsstaten for det enkelte luftfartsselskap i forbindelse med kvotepliktige luftfartsaktiviteter...

COMMISSION REGULATION (EU) No 115/2011 of 2 February 2011 amending Regulation (EC) No 748/2009 on the list of aircraft operators which performed an aviation activity listed in Annex I to Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council on or after 1 January 2006 specifying the a...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 18.02.2011

Spesialutvalg: Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 09.03.2011

Hovedansvarlig(e) departement(er): Miljøverndepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: III. Luft

Status

Forordningen ble vedtatt av Kommisjonen 2. februar 2011.

Rettsakten skal ikke innlemmes i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten lister opp hvilke land som har ansvaret for å administrere de enkelte luftfartsselskap i forbindelse med inkluderingen av luftfart i Direktiv 2003/87/EF (kvotedirektivet). For å redusere de administrative kostnadene, skal luftfartsselskapene bare måtte forholde seg til én medlemsstat med hensyn til praktiske forhold, for eksempel ved tildeling og innlevering av klimakvoter. Hvorvidt en operatør er kvotepliktig avhenger av hvilke luftfartsaktiviteter selskapet gjennomfører, jf. Annex I til Direktiv 2003/87/EF. Listen baserer seg for øvrig på luftfartsaktiviteter selskapene utførte i perioden 1.1.2006 til 31.12.2010, og kan også av denne grunn være mangelfull. Selskaper som står på listen kan med andre ord falle utenfor kvoteplikten, og selskaper som ikke står på listen kan være kvotepliktige. Listen skal oppdateres årlig innen 1. februar. MerknaderRettsakten er vedtatt med hjemmel i kvotedirektivet. Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for miljø, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Samferdselsdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet, Arbeidsdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet og Miljøverndepartementet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten berører ikke norske interesser da den kun fordeler ansvaret for å administrere de kvotepliktige luftfartøysoperatørene mellom EUs medlemsstater. Det vil bli vedtatt en ny liste som fordeler ansvaret for å administrere de kvotepliktige luftfartøysoperatørene mellom alle statene i  EØS, da vil også Norge få administrasjonsansvar. De norske kvotepliktige operatørene som i henhold til listen i forordning (EU) nr. 115/2011 er oppført under og administrert av EUs medlemsstater vil på sikt på overført til Norge som ansvarlig stat.

Rettsakten er besluttet holdt utenfor EØS-avtalen, da den erstattes av forordning (EU) nr. 394/2011 som fordeler operatørene mellom alle EØS-landene, ikke bare mellom EU-medlemsstatene.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2010)000
Rettsaktnr.: 115/2011
Basis rettsaktnr.: 87/2003
Celexnr.: 32011R0115

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 14.02.2011
Frist returnering standardskjema: 28.03.2011
Dato returnert standardskjema: 09.03.2011
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker