Forslag om økodesignkrav til ventilasjonsanlegg

Arbeidsdokument for kommende krav til miljøvennlig utforming av ventilasjonsanlegg og komfortvifter knyttet til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF...

Working document on possible Ecodesign Requirements for air-conditioning appliances and comfort fans...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 17.02.2011

Spesialutvalg: Ingen spesialutvalg

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Olje- og energidepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Forslagene forventes behandlet i regulatorisk komité tidlig i 2011.

Sammendrag av innhold

EU har målsetting om å redusere Europas energibruk med 20 prosent innen 2020. Krav til miljøvennlig utforming av produkter er ett av flere virkemidler som blir benyttet i denne sammenheng. Bakgrunnen for EUs mål er miljøhensyn, konkurranseevne og forsyningssikkerhet.

Økodesigndirektivet er et rammedirektiv som innfører et system for å redusere energirelaterte produkters miljøvirkning. Konkrete krav innføres som produktspesifikke gjennomføringstiltak. Ordningen er i utgangspunktet teknologinøytral, men vil medføre at visse teknologier som ikke når de nye kravene, fases ut. Produkter som allerede er på markedet når et gjennomføringstiltak trer i kraft, vil ikke falle inn under disse kravene.

Med hjemmel i Økodesigndirektivet (2009/125/EC) har EU-kommisjonen sendt ut et forslag om mulige krav til miljøvennlig utforming av ventilasjonsanlegg og komfortvifter. Forslaget skal behandles av regulatorisk komité i løpet av våren 2011. 

Ventilasjonsanleggene i dette forslaget omfatter ventilasjonsanlegg med nominell kapasitet mindre eller lik 12 kW for kjøling - eller oppvarming, hvis apparatet ikke har noen kjølefunksjon - og komfortvifter med elektrisk inngangseffekt mindre eller lik 125 W. Vifter som drives av større elektromotorer, små husholdningsventilasjonsenheter og kjøkkenvifter omfattes av andre kommende forordninger.

Bruk av vifter i denne kategorien er utbredt i Europa. Man regner med at innføringen av denne forordningen vil føre til en betydelig energibesparing i EU innen 2020.

Innført i tre steg fra henholdsvis 01.01.2012, 01.07.2012 og 01.01.2014, settes det krav til:

  • energieffektivitet
  • effektforbruk i avslått- og hviletilstand
  • lydeffekt

Merknader

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.: 2009/125/EF

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Til toppen