Godkjennelse av sikkerhetsregimet i USA

Kommisjonsforordning (EU) nr. 983/2010 av 3. november 2010 om endring av forordning (EU) nr. 185/2010 med detaljerte bestemmelser om sikkerhet i sivil luftfart...

Commission Regulation (EU) No 983/2010 of 3 November 2010 amending Regulation (EU) No 185/2010 laying down detailed measures for the implementation of the common basic standards on aviation security...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 25.02.2011

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 06.02.2012

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: VI. Sivil luftfart

Status

Kommisjonsforordningen ble vedtatt 3. november 2010.

Kommisjonsforordningen trådte i kraft i EU 1. april 2011.

Forordningen får i realiteten ikke betydning for passasjerer som kommer fra USA og skal videre innen Norge. På grunn av tollsystemet må passasjerer som skal reise videre fra Oslo lufthavn, Gardermoen ta ut sin bagasje og gå igjennom tollkontrollen før de kan reise videre. Passasjerene må på grunn av dette igjennom en ny sikkerhetskontroll.

Forordningen ble inntatt i EØS-avtalen 30. april 2012 og gjennomført i nork rett ved endringsforskrift 10. august 2012. 

Sammendrag av innhold 

I fortalen til forordningen er det vist til at Kommisjonen kan anerkjenne at et tredjelands sikkerhetsstandard innen sivil luftfart tilsvarer sikkerhetsstandarden innen EU. Forutsetningen for en slik anerkjennelse er at kriteriene i kommisjonsforordning (EF) nr. 272/2009 av 2. april 2009 kapittel E er oppfylt. Kommisjonen har nå kontrollert og godkjent sikkerhets-standarden i USA. Forordning (EU) nr. 983/2010 av 3. november 2010 endrer forordning (EU) nr. 185/2010 om detaljerte bestemmelser om sikkerhet i sivil luftfart slik at sikkerhets-standarden i USA blir godkjent med hensyn til luftfartøyer, passasjerer, håndbagasje og innsjekket bagasje.

Dette innebærer at passasjerer som kommer fra USA og skal videre innen EU, som hovedregel slipper å gå gjennom en ny sikkerhetskontroll. Forordningen medfører at passasjerer som reiser fra USA til Europa blir en del av one-stop security regimet innen EU. Det vil si at en passasjer som reiser fra en amerikansk lufthavn til en europeisk lufthavn, ikke lenger blir sikkerhetskontrollert når vedkommende lander på en europeisk lufthavn og er i transitt i EU. Forordningen innebærer ikke at USA åpner for one-stop security for europeiske flypassasjerer som skal reise fra Europa til USA. Forordningen medfører således ingen resiprositet fra USA overfor EU-statene.

I forordningen er det tatt inn et krav om at Kommisjonen uten opphold skal varsle de nasjonale myndigheter med ansvar for sivil luftfart dersom Kommisjonen har informasjon om at tredjelandet ikke lenger oppfyller sikkerhetsstandardene i de felles europeiske bestemmelser om sikkerhet i sivil luftfart. Videre skal Kommisjonen varsle nevnte myndighet med en gang dersom de har pålitelig informasjon om tiltak som tredjelandet har gjennomført for å gjenopprette sikkerhetsstandarden, inkludert kompenserende tiltak.

Merknader

Norge har direkteflygninger fra USA til Oslo lufthavn, Gardermoen. På grunn av tollbehandlingen vil forordningen foreløpig ikke få stor praktisk betydning for passasjerer som ankommer fra USA til Norge. Alle som ankommer Oslo lufthavn, Gardermoen må ta ut sin bagasje og gå igjennom tollsystemet. Passasjeren må deretter sjekke inn bagasjen og gå igjennom sikkerhetskontrollen på nytt hvis de skal reise videre innenlands.

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Innholder informasjon unntatt offentligheten ihht. offentlighetsloven § 20 jf.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 983/2010
Basis rettsaktnr.: 300/2008
Celexnr.: 32010R0983

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 04.11.2010
Frist returnering standardskjema: 16.12.2010
Dato returnert standardskjema: 09.02.2012
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 30.04.2012
Nummer for EØS-komitebeslutning: 095/2012
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 14.12.2011
Høringsfrist: 24.02.2012
Frist for gjennomføring: 06.06.2012
Dato for faktisk gjennomføring: 10.08.2012
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen