Maskindirektivet

Direktiv 2010/26/EU om endring av direktiv 97/68/EF om forholdsregler mot utslipp av gass- og partikkelbasert forurensning fra forbrenningsmotorer til montering i ikke-veigående mobile maskiner...

Directive 2010/26/EU on amending directive 97/68/EC of the European Parliament and of the Council on the approximation of the laws of the Member States relating to measures against the emission of gaseous and particulate pollutants from internal combustion engines to be installed in non-road mobi...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 11.02.2011

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 19.11.2012

Hovedansvarlig(e) departement(er): Arbeidsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XXIV. Maskiner

Status

Direktivet ble vedtatt i EU den 31. mars 2010. Medlemslandene har frist til 31. mars 2011 med å gjennomføre bestemmelsene i direktivet i sin interne lovgivning, jf. artikkel 3, 2. ledd i endringsdirektivet.

Sammendrag av innhold

Notatet gjelder direktiv 2010/26/EU av 31. mars 2010 om endring av direktiv 97/68/EF vedrørende tilnærming av medlemslandenes lovgivning om forholdsregler mot utslipp av gass- og partikkelbasert forurensning fra forbrenningsmotorer til montering i ikke-veigående maskiner.    


Beskrivelse

Direktiv 2010/26/EU av 31. mars 2010 endrer direktiv 97/68/EF av 16. desember 1997 som tidligere også er endret av endringsdirektiv 2002/88/EF av 9. desember 2002 og direktiv 2004/26/EF av 21. april 2004. Endringsdirektiv 2010/26/EU forlenger utsettelsen av ikrafttredelse av utslippsgrensenivå for enkelte maskinkategorier hvor betydelige tekniske utfordringer gjør det vanskelig å samsvare med direktivkravene, til 31. juli 2013.  Videre inneholder endringsdirektivet i hovedsak endringer og spesifiseringer av testprosedyrer og prosedyrer for gjennomføring av typeprøving.  

Merknader
Det opprinnelige direktiv 97/68/EF, samt endringsdirektivene 2002/88/EF og 2004/26/EF, er gjennomført i norsk rett ved forskrift om maskiner av 20. mai 2009 nr. 544 (Maskinforskriften) vedlegg XII – Miljøkrav til forbrenningsmotorer.

Sakkyndige instansers merknader
Arbeidstilsynet er ikke kjent med at noen sakkyndige instanser har gitt uttrykk for synspunkter i forhold til direktivet. Rettsakten behandles i Spesialutvalget for handelsforenkling. 

Vurdering

Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel. 

Endringsdirektiv 2010/26/EU innebærer at det må foretas visse tilføyelser og oppdateringer/endringer i forskrift om maskiner av 20. mai 2009 nr. 544 (Maskinforskriften) vedlegg XII – Miljøkrav til forbrenningsmotorer.   Direktivet utsetter ikrafttredelse av utslippsgrensenivå for enkelte maskinkategorier hvor betydelige tekniske utfordringer gjør det vanskelig å samsvare med direktivkravene. Dette gjelder særlig hånholdte maskiner som motorsager og ryddesager. Dette medfører behov for enkelte oppdateringer/endringer i maskinforskriften vedlegg XII, slik at disse overgangsordningene blir implementert i maskinforskriften vedlegg XII. Videre inneholder direktivet endringer og spesifiseringer av testprosedyrer og prosedyrer for gjennomføring av typeprøving. Maskinforskriften artikkel 4 inneholder en henvisning til direktiv 97/68/EF vedrørende typegodkjenningen. Det er derfor ikke behov for endringer i maskinforskriften vedlegg XII artikkel 4 som følge av endringsdirektiv 2010/26/EU.   Økonomiske/administrative konsekvenser av endringene anses som små. Bestemmelsenes materielle innhold er allerede innlemmet i maskinforskriften. Endringen innebærer at det gis mer tid til å utvikle utstyr som overholder utslippsgrensenivåene. 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2010/0026/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32010L0026

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 26.05.2010
Frist returnering standardskjema: 07.07.2010
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: