Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Oppdatering av forordning om EF-gjødsel

Kommisjonsforordning (EF) nr. 137/2011 av 16. februar 2011 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2003/2003 om gjødsel med hensyn til tilpasning av vedlegg I og IV til den tekniske utvikling ...

COMMISSION REGULATION (EU) No 137/2011 of 16 February 2011 amending Regulation (EC) No 2003/2003 of the European Parliament and of the Council relating to fertilisers for the purposes of adapting Annexes I and IV thereto to technical progress...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 28.02.2011

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 20.09.2011

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XIV. Gjødsel

Status

Norske myndigheter deltar aktivt i arbeidsgruppemøter og er i kontakt med partene det angår. 

Rettsakten er vedtatt i EU, publisert i Official Journal 16. februar 2011, og er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten tillater to nye typer mineralgjødsel, kalsiumformate og flytende sinkgjødsel. Det blir også tillatt med bruk av en ny chelatdanner (IDHA). Kalsiumformate er tidligere brukt som bladgjødsel til frukt i en medlemsstat. Flytende sinkgjødsel kan erstatte noe av sinkoksidgjødselen som nå er i pulverform. Spredning av dette i pulverform kan gi uønsket støvspredning ved bruk, og en flytende gjødsel kan derfor gi helsefordeler for brukeren. Chelatdanneren som blir tillatt, Iminodisuccinid syre (IDAH), er allerede i bruk i to medlemstater med gode resultater.

Reglene for løsninger med mikronæringsstoff og mikronæringsstoff-chelat blir endret slik at en kan bruke mer enn ett mikronæringsstoff-chelat i en mikronæringsstoffløsning. Det innføres også felles verdier for minimum av vannløslig mikronæringsstoff, og i tillegg blir det krav til merking av chelat-dannere som chelaterer minst 1% av den vannløslige delen av mikronæringsstoffet. Kravet er gitt med en overgangsperiode slik at økonomiske operatører skal ha mulighet til å selge unna sine gjødsellager.

Typebetegnelser for mikronæringsstoffgjødsel har manglet, og det oppføres derfor nå i vedlegg I.

I henhold til artikkel 29, stk. 2, i forordning (EF) nr. 2003/2003 skal EF-gjødsel kontrolleres med bruk av analysemetodene, som er beskrevet i forordningen. Det er nå blitt utarbeidet EN-standarder av Den Europeiske Standardiseringsorganisasjonen som skal erstatte de metodene som ikke er internasjonalt anerkjente.

Validerte metoder, som offentliggjøres som EN-standarder, omfatter vanligvis en ringtest med henblikk på å bestemme analysemetodenes reproduserbarhet og repeterbarhet mellom ulike laboratorier. For de ulike metodene blir der derfor innført en tekst for å vise hvilke metoder som har vært validert og ikke. Dette for å få mest mulig korrekt informasjon om EN-standardens statistiske pålitelighet.

For å forenkle lovgivningen og for å gjøre fremtidige endringer lettere vises det direkte til EN-standardene for de ulike metodene i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 2003/2003.

Merknader

Rettstraktaten krev endringer i forskrift 9. november 2005 nr. 1313 om gjødsel som markedsføres som EF-gjødsel Økonomiske og administrative konsekvenserDet har ingen økonomisk administrative konsekvenser verken for private eller myndigheter i Noreg.  

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er under vurdering av Spesialutvalget for handelsforenkling der alle departementer er representert.

Spesialutvalget er ikke ferdig med sin vurdering.

Vurdering

Mattilsynet meiner rettsakta er EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 137/2011
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32011R0137

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 28.02.2011
Frist returnering standardskjema: 11.04.2011
Dato returnert standardskjema: 14.10.2011
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 10.02.2012
Nummer for EØS-komitebeslutning: 011/2012
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 29.03.2011
Høringsfrist: 10.04.2011
Frist for gjennomføring: 11.02.2012
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen