Renhetskriterier for fargestoffer

Kommisjonsdirektiv 2011/3/EU av 17. januar 2011 om endring av direktiv 2008/128/EF om spesifikke renhetskriterier for fargestoffer til bruk i næringsmidler...

Commission Directive 2011/3/EU of 17 January 2011 amending Directive 2008/128/EC laying down specific purity criteria on colours for use in foodstuffs...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 04.02.2011

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 17.02.2011

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er vedtatt og er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Direktivet oppdaterer renhetskriterier for lycopene (E 161 d) fra ekstrakt fra røde tomater. Videre fastsetter direktivet renhetskriterier for lycopene utvunnet fra Blakeslea trispora, og syntetisk lycopene. 

Merknader

Rettsakten medfører endringer i hjemlingen og henvisningene i forskrift 21. desember 1993 nr. 1378 om tilsetningsstoffer til næringsmidler. Kriterier for renhet og identitet (renhetskriterier) sikrer at tilsetningsstoffene som omsettes og brukes i næringsmidler er de samme som de risikovurderte tilsetningsstoffene.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Virksomhetene:

Virksomhetene vil måtte påse at deres tilsetningsstoff oppfyller de angitte renhetskriteriene. Dette gjelder alle tilsetningsstoffer, og vil ikke medføre nye byrder for virksomhetene.  

Forbrukerne:

Renhetskriteriene gir forbrukerne større trygghet for at de tilsetningsstoffene som er brukt er trygge. 

Mattilsynet:

Tilsyn med at tilsetningsstoffene oppfyller renhetskriteriene inngår som en del av det vanlige tilsynet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært diskutert i Spesialutvalget for næringsmidler, der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Rettsakten ble ved skriftlig prosedyre vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler som fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet vurderer rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2011/3/EU
Basis rettsaktnr.: 1995/45/EF
Celexnr.: 32011L0003

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 21.01.2011
Frist returnering standardskjema: 04.03.2011
Dato returnert standardskjema: 09.05.2011
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 02.12.2011
Nummer for EØS-komitebeslutning: 128/2011
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 15.02.2011
Høringsfrist: 01.04.2011
Frist for gjennomføring: 03.12.2011
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker