EØS-notatbasen

SES - krav til myndighetenes sikkerhetstilsyn

Myndighetskrav for tilsyn av sikkerhetsaspekter innenfor lufttrafikkstyring og flynavigasjon...

Safety Oversight Requirements in ATM/ANS...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 07.02.2011

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 07.04.2011

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: VI. Sivil luftfart

Status

Fordi forordningen ikke vil medføre materielle endringer av betydning for nasjonale myndigheter eller markedet har EASA bestemt at det skal gjennomføres en "fast track" prosedyre i stedet for den vanlige konsultasjonsprosedyren som tar flere år. En arbeidsgruppe i EASA sammensatt av eksperter fra medlemsland har utarbeidet omarbeidelsen med utgangspunkt i Kommisjonsforordning nr. 1315/2007. Forslaget har så blitt diskutert i Single Sky komiteen, som har gitt innspill til de endringene som har blitt gjort. Markedet har kun i begrenset grad fått anledning til å komme med innspill. Forslaget har vært behandlet på 4 formelle møter i Single Sky komiteen, og det ble til slutt vedtatt vha. skriftlig votering 27. mai 2011. Forslaget har også vært til behandling i EASA-komiteen.

Rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen og gjennomført ved FOR-2014-12-19-1846 (Forskrift om etablering og gjennomføring av Det felles europeiske luftrom). Ikraft 1.1.2015

Sammendrag av innhold

Rettsakten erstatter Kommisjonsforordning 1315/2007, om krav til nasjonale tilsynsorganers utøvelse av sikkerhetstilsyn innenfor feltet lufttrafikkstyring og om endring av Kommisjonsforordning 2096/2005. (Jfr. EØS-notat om Kommisjonsforordning 1315/2007, som ble tatt inn i EØS-avtalen ved EØS-komitebeslutning nr. 71/2008.) Dette er det sentrale gjennomføringsregelverket som legger grunnlaget for, og fastsetter krav til nasjonale myndigheters utøvelse av sikkerhetstilsyn på dette saksområdet. 

Rettsakten er en konsekvens av Europaparlaments- og Rådsforordning nr. 1108/2009 som utvider ansvarsområdet for Det europeiske flysikkerhetsbyrået (EASA) bl.a. til dette saksområdet. Utvidelsen av EASAs ansvarsområde innebærer at eksisterende Kommisjonsforordninger på dette saksfeltet som angår flysikkerhetsaspekter må omarbeides til gjennomføringsregelverk med hjemmel i "EASA-forordningen" nevnt ovenfor. (Rettsakten er imidlertid også hjemlet i vedkommende Single Sky rettsakt: Europaparlaments- og Rådsforordning 550/2004, revidert.) Den viktigste konsekvensen av det nye hjemmelsgrunnlaget er altså at EASAs vanlige oppgaver (regelverksutvikling, tilsyn og inspeksjoner, m.v.) også gjelder innenfor dette saksområdet. .Bl.a. fordi det i EASA-forordningen er fastsatt en absolutt tidsfrist (31.12.2012) for når de nye gjennomføringsregelverkene skal være vedtatt har Kommisjonen og medlemsstatene blitt enige om at disse regelverkene i første omgang skal bygge mest mulig på de eksisterende "Single Sky" gjennomføringsregelverk. Den nye rettsakten skal altså ikke medføre materielle endringer av betydning for nasjonale myndigheter eller markedet.    

I den nye rettsakten er det bl.a. tatt inn bestemmelser om hvilken instans - nasjonal myndighet eller EASA - som har ansvaret for tilsyn av sikkerhetsaspekter hos tjenesteyterne.  For tjenesteytere hjemmehørende i EU er det fortsatt nasjonal myndighet i "hjemstaten" som har dette ansvaret, med unntak av tjenesteytere som driver sin virksomhet i samtlige EU-stater, eller nesten alle EU-stater. I slike tilfeller er det EASA som har dette ansvaret. Det samme gjelder tjenesteytere hjemmehørende i en stat utenfor EU som yter slike tjenester i et EU-land. Flere EU-stater har endringsforslag til elementer i denne artiklen.

Det er tatt inn en bestemmelse angående muligheten for å inngå avtaler mellom nasjonale tilsynsmyndigheter om at ansvaret fordeles på en annen måte. Dette er særlig aktuelt innenfor en funksjonell luftromsblokk. Med tanke på dette er det også tatt inn en egen bestemmelse om at EASA skal konsulteres i tilfeller hvor der det inngås slike avtaler i en funksjonell luftromsblokk og EASA er tilsynsmyndighet for en av tjenesteutøverne. .Videre inneholder rettsakten overgangsbestemmelser angående overføring av ansvar for sikkerhetstilsyn fra nasjonal myndighet til EASA (der det er aktuelt) innen 12 måneder etter ikrafttredelsen av rettsakten. 

For øvrig er endringene i utkastet av redaksjonell og ikke materiell karakter. Bl.a. finnes det i Kommisjonsforordning 1315/2007 en instans som kalles "anerkjent organisasjon". Slike instanser kan benyttes av nasjonale tilsynsmyndigheter for å utføre visse tilsynsoppgaver. Iht. begrepsbruken i EASA-forordningen er denne betegnelsen byttet ut med "kvalifisert enhet" i den nye rettsakten.

Merknader

Rettsakten er hjemlet i Europaparlaments- og Rådsoforordning 1108/2009. Kommisjonsforordning 1315/2007 er tatt inn i EØS-avtalen. Den er gjennomført i norsk rett ved forskrift av 22.07.2008, nr. 829. (Forskrift om gjennomføring av kommisjonsforordning (EF) nr. 1315/2007 om krav til nasjonale tilsynsorganers utøvelse av sikkerhetstilsyn innenfor feltet lufttrafikkstyring og om endring av kommisjonsforordning (EF) nr. 2096/2005.)  Den nye rettsakten vil bli gjennomført i norsk rett ved forskrift som erstatter nevnte forskrift. Den nye rettsakten vil ikke medføre økonomiske eller administrative konsekvenser for private instanser eller offentlige myndigheter utover det som følger av forordning 1315/2007.

Sakkyndige instansers merknader

Saken har vært behandlet i Spesialutvalget for transport. Samferdselsdepartementet mener det er åpenbart unødvendig å gjennomføre en høring, ettersom utkastet ikke endrer gjeldende regelverk på vesentlige punkter.

Vurdering

Siden rettsakten ikke innebærer materielle endringer av betydning, påvirker den ikke norske interesser.

Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2011)000
Rettsaktnr.: 1034/2011
Basis rettsaktnr.: 32008R0216, 32004R0550
Celexnr.: 32011R1034

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 18.10.2011
Frist returnering standardskjema: 29.11.2011
Dato returnert standardskjema: 01.01.2014
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 01.01.2014
Nummer for EØS-komitebeslutning: 230/2013
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 31.10.2014
Høringsfrist: 15.12.2014
Frist for gjennomføring: 01.01.2015
Dato for faktisk gjennomføring: 01.01.2015
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 13.01.2015