Spørreskjema om gjennomføring av PRTR-forordningen

Kommisjonsbeslutning om spørreskjema vedrørende gjennomføring av PRTR-forordningen...

Commission Decisison conserning the reporting questionnaire relating to Regulation (EC) No 166/2006 of the European Parliament and of the Counsil conserning the establishments of a European Pollutant Register and amending Counsil Directives 91/689/EEC and 96/61/EC (2010/205/EU)...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 17.02.2011

Spesialutvalg: Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 09.03.2011

Hovedansvarlig(e) departement(er): Miljøverndepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: I. Generelt

Status

Kommisjonen vedtok beslutningen 31. mars 2010. Tatt inn i EØS-avtalen 2. desember 2011.

Sammendrag av innhold

Rettsaktens innhold og formålI artikkel 16 (1) i Forordningen om et europeisk utslippsregister (Pollutant Release and Transfere Register (PRTR)-forordningen) er det nedfelt et krav om at landene skal utarbeide en rapport om gjennomføringen av forordningen de siste tre rapporteringsår. Med gjennomføringen siktes det her til eks.  hvilke rutiner for rapportering landene har utarbeidet nasjonalt, hvordan data kvalitetssikres, hvordan informasjon om registeret spres til allmennheten og begrunnelse for eventuelle unntak som er gjort mht. offentliggjøring av data. Rapporteringsplikten etter art. 16 (1) kommer i tillegg til den årlige rapporteringen av utslippsdata til registeret. Den første rapporten etter art. 16 (1) skal dekke rapporteringsårene 2007, 2008 og 2009, og være elektronisk. Kommisjonen har gjennom sin beslutning av 31 mars 2010 vedtatt et spørreskjema som medlemslandene skal benytte ved sin rapportering. Det vil være Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) som rapportere på vegne av Norge.

Merknader

PRTR-forordningen som hjemler beslutningen er hjemlet i EF-traktaten art. 175 (nå TFEU art 192). Etableringen av spørreskjemaet følger naturlig av kravene i forordningen, og det er en fordel for landene at det lages et spørreskjema som tydelig angir hvilken informasjon Kommisjonen trenger. Klima- og forurensningsdirektoratet vil være ansvarlig for å svare på skjemaet for Norge. Rettsakten nødvendiggjør verken lov- eller forskriftsendring, og anses gjennomført ved at myndighetene rapporterer i henhold til spørreskjema. Konsekvensene av rettsakten vil være en effektivisering av direktoratets arbeid med å rapportere om gjennomføring av PRTR-forordningen. Ut over dette forventes rettsakten verken å ha økonomiske eller administrative konsekvenser for Norge. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for miljø (09.03.2011), der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Samferdselsdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet, Arbeidsdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet og Miljøverndepartementet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten ble behandlet i Spesialutvalget for miljø 9. mars 2011, og utvalget konkluderte at rettsakten er relevant og akseptabelt.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2010/205/EF
Basis rettsaktnr.: 2006/166/EF
Celexnr.: 32010D0205

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 07.06.2010
Frist returnering standardskjema: 19.07.2010
Dato returnert standardskjema: 29.03.2011
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 02.12.2011
Nummer for EØS-komitebeslutning: 153/2011
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 03.12.2011
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker