Vet-tredjelandsimport

Kommisjonens forordning (EU) nr. 144/2011 av 17. februar 2011 om endring av Kommisjonens forordning (EU) nr. 206/2010 om lister over tredjestater eller områder i tredjestater som er godkjente for import av visse levende dyr og ferskt kjøtt til EU og dessuten krav som stilles til helsesertifikater...

Comission Regulation (EU) No 144/2011 of 17 February 2011 amending Regulation (EU) No 206/2010 laying down lists of third countries, territories or parts thereof authorised for the introduction into the European Union of certain animals and fresh meat and the veterinary certification requirements...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 21.02.2011

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten tas inn i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre og skal gjennomføres i Norge samtidig med at den gjennomføres i EU. Rettsakten er implementert ved forskrift 21. februar 2011 om endring i forskrift 23. juli 2010 nr. 1137 om import fra tredjestater av visse levende dyr, bier, humler og ferskt kjøtt av visse dyr.

Sammendrag av innhold

Rettsakten er utarbeidet som følge av at det er behov for endringer i tredjelandslister til forordning (EU) nr. 206/2010, samt at det er gjort enkelte endringer i ett av dyrehelsesertifikatene i vedleggene til forordningen. Videre er det fastsatt en overgangsordning knyttet til de aktuelle endringene.

Et område i Botswana er anerkjent av verdens dyrehelseorganisasjon (OIE) som fritt for munn- og klauvsyke. Forordning (EU) nr. 144/2011 tar derfor dette området inn på tredjelandslisten slik at import av utbenet og modnet oksekjøtt kan tillates til EØS-området.

Videre innfører forordning (EU) nr. 144/2011 endringer i helsesertifikatet for import av tamkveg til avl og produksjon (BOV-X). Det innføres krav om at det skal tas en fluorescenspolariseringstest som fastsatt i direktiv 64/432/EØF i tillegg til andre tester som må tas for å utelukke brucellose (BRL).

Merknader

Rettsakten krever endring i forskrift 23. juli 2010 nr. 1137 om import fra tredjestater av visse levende dyr, bier, humler og ferskt kjøtt av visse dyr. 

Rettsakten anses å ikke ha noen økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for matproduksjon (SUMP). SUMP mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 0144/2011
Celexnr.: 32011R0144

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 10.03.2011
Dato for faktisk gjennomføring: 21.02.2011
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen