Vet-TSE

Kommisjonsvedtak 2010/749/EU av 2. desember 2010 om endring av vedlegget til vedtak 2007/453/EF hva gjelder BSE-status til India, Peru, Panama og Sør-Korea ...

COMMISSION DECISION 2010/749/EU of 2 December 2010 amending Decision 2007/453/EC as regards the BSE status of India, Peru, Panama and South Korea...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 18.02.2011

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 19.05.2011

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt og er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten oppdaterer vedlegget til vedtak 2007/453/EF som lister opp EU/EFTA-stater og visse tredjestater når det gjelder deres BSE-status i følgende kategorier: neglisjerbar, kontrollerbar og ikke-fastsatt BSE-risikostatus. Oppdateringen gjelder India og Peru i kategorien for neglisjerbar risiko og Panama og Sør-Korea i kategorien kontrollerbar risiko.

Det er Verdens dyrehelseorganisasjon (OIE) som vurderer søknadene hvorpå EU innlemmer deres kategorisering av land fortløpende. Vedlegget til vedtak 2007/453/EF oppdateres nå i henhold til Generalforsamlingens avgjørelser i mai 2010.

Merknader

Rettsakten krever endring i forskrift 30. mars 2004 nr. 595 om forebygging av, kontroll med og utryddelse av overførbare spongiforme encefalopatier.

Norge er vurdert av OIE og kategorisert som et land med neglisjerbar risiko.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne-, likestillings- inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

For å opprettholde sin BSE-status må det innen november hvert år rapporteres til OIE om BSE-situasjonen i landet. 

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2010/749/EU
Basis rettsaktnr.: 2001/999/EU
Celexnr.: 32010D0749

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 08.12.2010
Frist returnering standardskjema: 19.01.2011
Dato returnert standardskjema: 23.05.2011
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 02.12.2011
Nummer for EØS-komitebeslutning: 123/2011
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 01.06.2011
Høringsfrist: 01.09.2011
Frist for gjennomføring: 03.12.2011
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen