Energimerking, husholdningskjøle-/fryseapparater

Kommisjonens delegerte forordning (EU) nr. 1060/2010 av 28. september 2010 om supplering av Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU angående energimerking av husholdningskjøle-/fryseapparater ...

Commission Delegated Regulation (EU) No 1060/2010 of 28 September 2010 supplementing Directive 2010/30/EU of the European Parliament and of the Council with regard to energy labelling of household refrigerating appliances...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 21.01.2011

Spesialutvalg: Energi

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 23.01.2013

Hovedansvarlig(e) departement(er): Olje- og energidepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IV. Energi

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Forordningen har trådt i kraft i EU. Forordningen ble også vedtatt i EØS den 7.12.2012 og trådte i kraft i EØS den 6.6.2013.

Beskrivelse

Sammendrag av innhold 

Direktivet om energimerking av energirelaterte produkter 2010/30 innebærer at det kan utarbeides forordninger som regulerer en lang rekke produkter.

Forordningen fastsetter krav til merking og angivelse av supplerende opplysninger for husholdningskjøle-fryseapparater med alminnelig nettilkobling og med et netto volum på 10 l til 1500 l. Forordningen omfatter også apparater til utleie, innbyggingsapparater og apparater som i tillegg til nettilkobling også kan drives på batterier. Forordningen beskriver også unntak fra virkeområdet. Selvbyggersett, dvs. skap som selges flatpakket til forbruker som selv monterer det i hjemmet, er også omfattet.

Vinskap skal også merkes heretter.

Forpliktelser for leverandør og forhandler er som følger:

Leverandør skal sørge for:

a)    et korrekt utformet og trykket energimerke til hvert apparat

b)    at det foreligger et opplysningsskjema med bestemte opplysninger

c)    at teknisk dokumentasjon skal kunne fremvises på forespørsel fra myndighetene eller Kommisjonen

d)    at i annonser skal energiklassen oppgis dersom annonsen inneholder energi- eller prisrelaterte opplysninger. Gjelder fra 30. mars 2012.

e)    at en modells tekniske salgsmateriale også skal inneholde informasjon om energiklasse. Gjelder fra 30. mars 2012. 

Forhandler skal sørge for:a)    at utstilte apparater skal være påført et lett synlig korrekt utformet energimerke på apparatets for- eller overside.

b)    at apparater, som frembys for salg, leie eller leie med kjøpsrett og hvor sluttbruker ikke kan forventes å kunne besiktige det utstilte produktet, merkes med de opplysningene som leverandøren skal stille til rådighet. Gjelder fra 30. mars 2012

c)    at i annonser skal energiklassen oppgis dersom annonsen inneholder energi- eller prisrelaterte opplysninger. Gjelder fra 30. mars 2012.

d)    at en modells tekniske salgsmateriale også skal inneholde informasjon om energiklasse. Gjelder fra 30. mars 2012.

Energieffektivitetsklasser  

Energieffektivitetsklassen for et kjøle-fryseapparat til husholdningsbruk bestemmes ut fra apparatets energieffektivitetsindeks (EEI) i henhold til tabell 1 og 2. Stort sett opprettholdes definisjonen av de ulike energiklassene i den nye forrodningen, men A-kategorien får ytterligere en energiklasse gjennom tilføyingen av A +++ . I tillegg justeres grensen mellom A og A+ den 01.07 2014. Tabell 1 gjelder for perioden 20.12 2010 (forordningens ikrafttredelsesdato) - 30.06 2014. Tabell 2 gjelder fra 01.07 2014 og videre. 

Tabell 1 – Gyldig i perioden 20.12 2010 – 30.06 2014

Energieffektivitets-klasse

Energieffektivitets- indeks (EEI)Økodesignkrav
A+++ (lavest energibruk)EEI < 22
A++22 ≤ EEI <33
A+33 ≤ EEI <4401.07 2012: EEI < 44Kravet innebærer at kun de beste apparater i dagens energiklasse A (apparater med EEI :   42 <EEI <44), og apparater i bedre energiklasser vil tillates
A44 ≤ EEI < 55
B55 ≤ EEI < 7501.07 2010: EEI < 55   Kravet innebærer at apparater i dagens energiklasse B og lavere blir forbudt 
C75 ≤ EEI < 95
D95 ≤ EEI < 110
E110 ≤ EEI <125
F125 ≤ EEI < 150
GEEI ≥ 150

Tabell 2 Gyldig fra 01.07 2014  

Energieffektivitets- klasse

Energieffektivitets- indeks (EEI)Økodesignkrav
A+++ (lavest energibruk)EEI < 22
A++22 ≤ EEI <33
A+33 ≤ EEI < 4201.07 2014: EEI < 42 Kravet innebærer at kun apparater i dagens energiklasse A + og bedre tillates. 
A42 ≤ EEI <55
B55 ≤ EEI < 75
C75 ≤ EEI < 95
D95 ≤ EEI <110
E110 ≤ EEI <125
F125 ≤ EEI <150
G (høyest energibruk)EEI ≥ 150

Energimerket 

Reviderte energimerkekrav for kjøle-fryseapparater trådte i kraft i EU 20.12 2010. Det nye energimerket kan frivillig benyttes av leverandøren/forhandlere fra denne dato, men fra 30. november 2011 blir det nye merket obligatorisk og det gamle utgår.    For ordinære kjøle-fryseapparater går energiklasseskalaen på energimerket fra A+++ til D. Imidlertid er det utarbeidet egne energimerker for spesielle kjøle-fryseapparater som absorpsjonskjøleskap (ofte benyttet i båter, campingvogner og hotellrom) og vinskap. For disse apparatene går energiklasseskalaen over ti klasser fra A+++ til G. Økodesignkravene for kjøle-fryseapparater medfører at mindre energieffektive apparater fases ut etter hvert.      Energimerker for ordinære kjøle-fryseapparater, absorpsjonskjøleskap og vinskap finnes på Kommisjonens side:   http://ec.europa.eu/energy/efficiency/labelling/energy_labelling_en.htm

Merknader

Hovedrettsakten - direktiv 2010/30/EU (energimerkedirektivet) - er hjemlet i Traktat om den Europeiske Unions Funksjonsmåte  (TEUF- traktaten),  artikkel 194 (2).

Gjeldende norsk lovgivning og politikk på området er LOV 1981-12-18 nr 90: Lov om merking av forbruksvarer m.v. (Lov om merking av forbruksvarer) med underliggende energimerkeforskrift

Energimerkedirektiv II (direktiv 2010/30/EU) ble innlemmet i EØS-avtalen i 07.12.2012 ved EØS-komitebeslutning 217/2012 og blir gjennomført i norsk rett gjennom forskrift dd. mm nr yyy om energimerking av produkter (energimerkeforskriften for produkter) som trer i kraft 01.06.2013.

Gjennomføring av delegert forordning nr. 1060/2010 vil skje gjennom ikrafttredelse av energimerkeforskriften for produkter. 

Sakkyndige instansers merknader 

Vurdering

Det bemerkes at forordningen skiller seg fra gjeldende energimerkingsdirektiv og utgående energieffektivitetsforordning for kjøle-/fryseapparater ved at selvbyggersett, der apparatene selges som moduler som forbruker selv kan sette sammen, også er omfattet. Selvbyggersett inngår også i virkeområdet for økodesignforordningen for husholdningskjøle-fryseapparater. Norske produsenter av selvbyggersett for kjøle-/fryseapparater berøres av forordni

Det antas at de nye merkekravene ikke har noen negative konsekvenser for norske energisystemet eller forbrukere. Produsenter av selvbyggerskap må imidlertid oppfylle nye krav om energimerking.

Forordningen anses å være EØS-relevant. Det er viktig med ensartet energimerking av de produkter som skal sirkulere i det indre marked.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2010)6481
Rettsaktnr.: 1060/2010
Basis rettsaktnr.: 0030/2010
Celexnr.: 32010R1060

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 07.01.2011
Frist returnering standardskjema: 18.02.2011
Dato returnert standardskjema: 12.05.2011
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 07.12.2012
Nummer for EØS-komitebeslutning: 218/2012
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 19.10.2012
Høringsfrist: 17.12.2012
Frist for gjennomføring: 08.12.2012
Dato for faktisk gjennomføring: 01.06.2013
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker