Forordning 929/2010 om endring av ICAO-Annekser

Kommisjonsforordning (EU) nr. 929/2010 av 18. oktober 2010 om endring av Kommisjonsforordning (EU) nr. 1033/2006 vedrørende ICAO-bestemmelser som referert til i Artikkel 3(1)...

Commission Regulation (EU) No 929/2010 of 18 October 2010 amending Regulation (EC) No 1033/2006 as regards the ICAO provisions referred to in Article 3(1)...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 03.01.2011

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 01.01.2011

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: VI. Sivil luftfart

Status

Kommisjonsforordning (EU) nr. 929/2010 ble vedtatt 18. oktober 2010 og avventer gjennomføring i norsk rett.

EØS-notatet er klarert i Samferdselsdepartementet  og sendt til redaktør i EØS-Notatbasen for pulisering.

Sammendrag av innhold

Kommisjonsforordning (EU) nr. 1033/2006 av 4. juli 2006 om fastsettelse av krav til prosedyrene for reiseplaner i førflygingsfasen for Det felles europeiske luftrom er gjennomført i norsk rett ved forskrift om samvirkningsevnen i Det europeiske nett for lufttrafikkstyring av 14. mai 2007 nr. 513. Forordningen fastsetter krav til framgangsmåter for reiseplaner i førflygingsfasen for å sikre sammenheng mellom reiseplaner, rutereiseplaner og tilknyttede oppdateringsmeldinger mellom operatører, flygere og enheter for lufttrafikktjenester. En reiseplan er en beskrivelse som inneholder opplysninger om en planlagt flyging. Dette er opplysninger som blant annet luftfartøyets kjennetegn, flygeregler, flytype, utstyr, flygerute og marshastighet- og høyde. En reiseplan leveres når fartøysjefen på luftfartøyet ønsker søk- og redningstjeneste og ved kryssing av landegrenser. Reiseplanen skal innleveres til lufttrafikktjenesten som styrer lufttrafikken.

Kommisjonsforordning (EU) nr. 1033/2006 viser til ulike ICAO-Annekser. Etter at forordningen ble vedtatt har ICAO foretatt endringer i disse Anneksene, noe som nødvendiggjør en oppdatering av forordningens henvisning til ICAO-Anneksene. Formålet med Kommisjonsforordning (EU) nr 929/2010 av 18. oktober 2010 er utelukkende å foreta endringer i henvisningen til disse ICAO-Anneksene slik at henvisningene blir korrekte.

Merknader

Kommisjonsforordning (EU) nr. 929/2010 innebærer ingen nye materielle krav ut over det som allerede er gjenonmført i norsk rett via Kommisjonsforordning (EU) nr. 1033/2006. Kommisjonsforordning (EU) nr. 929/2010 vil således medføre ikke medføre ytterligere økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

I henhold til ovenforstående, vurderer Luftfartstilsynet at Kommisjonsforordning (EF) nr. 929/2010 er ukomplisert. Forordningen innebærer kun en nødvendig oppdatering av den henvisning forordningen har til endrede ICAO-Annekser.

Andre opplysninger

Forordningen er EØS-relevant og akseptabel.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2010)929
Rettsaktnr.: 929/2010
Basis rettsaktnr.: 0552/2004
Celexnr.: 32010R0929

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 19.10.2010
Frist returnering standardskjema: 30.11.2010
Dato returnert standardskjema: 14.04.2011
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 02.12.2011
Nummer for EØS-komitebeslutning: 152/2011
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring: 26.03.2012
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 26.03.2012

Lenker

Til toppen