ICT-direktivet, nytt vedlegg (1)

Direktiv 2010/80/EU av 22.november 2010 om endring av direktiv 2009/43/EF vedrørende listen over forsvarsrelaterte varer (tekst med EØS-relevans)...

Commission Directive 2010/80/EU of 22 November 2010 amending Directive 2009/43/EC of the European Parliament and of the Council as regards the list of defence-related products (Text with EEA relevance)...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 07.01.2011

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 07.03.2011

Hovedansvarlig(e) departement(er): Utenriksdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XIX. Generelle bestemmelser innen området tekniske handelshindringer

Status

Endringsdirektivet ble vedtatt av Kommisjonen 22. november 2010 og erstatter vedlegg til ICT-direktivet (2009/43/EF) som ble vedtatt gjennom medbestemmelsesprosedyren og publisert i Official Journal 10. juni 2009. Det forutsettes at medlemsstatene innen 30. juni 2011 skal vedta og publisere nasjonale lover, forskrifter og administrative regler som er nødvendig for å etterleve direktivet. Direktivet får anvendelse f.o.m. 30. juni 2012.

Sammendrag av innhold

Ved endringsdirektiv 2010/80/EU erstattes, for første gang, vedlegget d.v.s. listen over forsvarsrelaterte varer til direktiv 2009/43/EF ICT- direktivet. Vedlegget vil bli erstattet rutinemessig som følge av endringer vedtatt i eksportkontrollregimet Wassenaar. Listen over forsvarsrelaterte varer setter rammen for hva som omfattes av ICT-direktivet. Dette direktivet åpner for forenkling av regler og vilkår for leveranser av forsvarsrelaterte varer innenfor EU/EØS-området under gjeldende nasjonal politikk og de lisensieringsprosedyrer som er nedfelt i ICT-direktivet selv. Sistnevnte er under behandling i EFTA.

For mer informasjon om ICT-direktivet, se eget notat:

https://www.notatbasen.no/notatbase/displayDraft.do?draftId=10047

Merknader

Rettslige konsekvenser: Bestemmelsene i hovedrettsakten direktiv 2009/43/EF - ICT-direktivet vil bli innarbeidet i ny Eksportkontrollforskrift. Listen over forsvarsrelaterte varer vil følge som vedlegg til samme forskrift og bli erstattet rutinemessig.

Økonomisk/Administrative konsekvenser: Gjennomføringen anses ikke å medføre vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Direktivet behandles i spesialutvalget for handelsforenklinger.

Vurdering

Endringsdirektivet medfører ingen substansendringer jf ICT-direktivet. ICT-direktivet anses EØS-relevant og akseptabelt.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2010/80/EU
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32010L0080

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 24.11.2010
Frist returnering standardskjema: 05.01.2011
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 30.06.2011

Lenker

Til toppen