Kodifisering av direktiv om målenheter

Forslag til Europaparlamentets og Rådets direktiv om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om målenheter (Kodifisering)...

Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the approximation of the laws of the Member States relating to units of measurement (Codification)...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 05.01.2011

Spesialutvalg: Ingen spesialutvalg

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 19.01.2011

Hovedansvarlig(e) departement(er): Nærings- og handelsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: IX. Måleinstrumenter

Status

KOM(2010)507 ble førstegangsbehandlet i Europaparlamentet 11/5-2011.

Sammendrag av innhold

KOM(2010)507 er en kodifisering av direktiv 80/181/EØF med endringer. Direktiv 80/181/EØF omhandler medlemsstatenes regler om målenheter. Kommisjonsforslaget endrer ikke innholdet i de rettsaktene som kodifiseres, men er bare en sammenskriving av rettsaktene.

Merknader

Direktiv 80/181/EØF med endringer, som kodifiseres i forslaget, er implementert i forskrift om målenheter og måling.

Sakkyndige instansers merknader

Justervesenet har vurdert forslaget og har ingen merknader til kodifiseringen. Behandles av spesialutvalget for handelsforenkling.

Vurdering

Forslaget er EØS-relevant og akseptabelt for Norge. Forslaget medfører ingen innholdsmessige endringer og forskrift om målenheter og måling antas å være i samsvar med forslaget.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.: KOM(2010)507
Basis rettsaktnr.:

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen