Endring av forordning 175/2010

Kommisjonsforordning (EU) nr. 1153/2010 av 8. desember 2010 om endring av forordning (EU) nr. 175/2010 ved å forlenge gyldighetsperioden for tiltak for å kontrollere økt dødelighet hos stillehavsøsters...

Commission Regulation (EU) No 1153/2010 of 8 December 2010 amending Regulation (EU) No 175/2010 by prolonging the period of application of measures to control increased mortality in Pacific oysters ...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 29.07.2011

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 15.09.2011

Hovedansvarlig(e) departement(er): Fiskeri- og kystdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt og er vurdert av EFTA/EØS-statene.

Sammendrag av innhold

I henhold til forordning (EU) nr. 175/2010 har hvert enkelt EØS- land anledning til å iverksette nasjonale tiltak mot sykdommen OsHV-1 på stillehavsøsters ved å søke Kommisjonen om godkjenning av overvåkingsprogram for å få godkjent hele landet eller deler av det, som fritt for herpesvirusvarianten. Kun medlemsland som har frihet eller program, vil kunne sette krav til at stillehavsøsters som tas inn til landet skal komme fra anlegg eller områder som er frie. Etter at dødeligheten har opphørt, kan man fritt omsette til andre områder med virus. Annen omsetning krever at dyrene har testet negativt for virusvarianten. Fordi det lenge var usikkert om det var den nye herpesvarianten som drepte østersen i Frankrike og Irland, ble det satt en begrenset periode for hvor lenge tiltakene i rettsakten skulle gjelde. I løpet av denne perioden skulle man gjøre ytterligere undersøkelser for å verifisere årsaken. Rettsakten skulle opprinnelig oppheves 31. desember 2010. Siden dødeligheten i forbindelse med OsHV-1 ìvar fortsatte å øke utover høsten 2010 og fordi det var behov for å bruke mer tid på å verifisere årsakene til dødeligheten, er det besluttet å utvide gyldighetsperioden for tiltakene mot sykdommen. Forordning (EU) nr. 1153/2010 er utarbeidet for at medlemslandene fortsatt skal kunne iverksette tiltak for å kontrollere spredning og forøket dødelighet hos stillehavsøsters i forbindelse med påvisning av ny herpesvariant (OsHV-1 ìvar).

Merknader

Rettsakten medfører ikke behov for endringer i norsk regelverk.  

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten antas ikke å få økonomiske eller administrative konsekvenser.

Rettsakten synes å være ukontroversiell. Den er derfor ikke sendt til bransjen for uttalelse.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, som har representanter fra Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel. 

Vurdering

Rettsakten anses som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1153/2010
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32010R1153

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 04.02.2011
Frist returnering standardskjema: 18.03.2011
Dato returnert standardskjema: 28.09.2011
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen