Helsestatus status BKD og OsHV-1 µvar

Kommisjonens gjennomføringsvedtak 2011/403/EU 7. juli 2011 som endrer vedleggene II og III i kommisjonsvedtak 2010/221/EU om tilbaketrekking av utryddelsesprogram for bakteriell nyresjukdom for hele territoriet til Storbritannia og godkjenning av overvåkingsprogram for Ostreid herpes virus 1 µvar...

Commission Implementing Decision 2011/403/EU of 7 July 2011 amending Annexes II and III to Decision 2010/221/EU as regards the withdrawal of an eradication programme regarding bacterial kidney disease for the territory of Great Britain and the approval of a surveillance programme regarding ostrei...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 27.07.2011

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 01.12.2011

Hovedansvarlig(e) departement(er): Fiskeri- og kystdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer vedtak 2010/221/EU ved at utryddelsesprogrammet for BKD for hele territoriet til Storbritannia trekkes tilbake og at et nytt overvåkingprogram for OsHV-1 µvar er godkjent for Guernsey, Storbritannia. Nasjonale tiltak overfor Ostreid herpes virus 1 µvar (OsHV-1 µvar) kan godkjennes i henhold til artikkel 43 i direktiv 2006/88/EF på tilsvarende måte som for vårviremi hos karpe (SVC), bakteriell nyresyke (BKD), infeksiøs pankreasnekrose (IPN) og Gyrodactylus salaris. Områder som er godkjente føres opp på liste i vedlegg til vedtak 2010/221/EU.

Merknader

Norge har ingen fristatus for BKD eller OsHV-1 µvar.

Rettsakten medfører at det ikke lenger er nødvendig at levende fisk som sendes til Storbritannia må komme fra et område som har fristatus for sykdommen. Det er ikke behov for endringer i norsk regelverk. Gjeldende norsk regelverk er forskrift 14. oktober 2003 nr. 1239 om dyrehelsemessige vilkår ved omsetning og import av akvakulturdyr og akvakulturprodukter (omsetningsforskriften). Oppdaterte lister må til enhver tid være tilgjengelig på Mattilsynets hjemmesider i tilknytning til omsetningsforskriften. Rettsakten har betydning for hvilke områder stillehavsøsters kan omsettes til og fra, men medfører ikke behov for endring i norsk regelverk. Gjeldende norsk regelverk er forskrift 17. juni 2008 nr. 819 om omsetning av akvakulturdyr og produkter av akvakulturdyr, forebygging og bekjempelse av smittsomme sykdommer hos akvatiske dyr. Norge har ikke godkjente nasjonale tiltak for OsHV-1 µvar. Rettsakten berører ikke norske interesser direkte, men er av mer prinsipiell interesse siden det er første gangen som EU regulerer en "emerging disease" etter at direktiv 2006/88/EF ble fastsatt.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten antas ikke å få administrative og økonomiske konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten anses å være ukontroversiell. Den er derfor ikke sendt til bransjen for informasjon og uttalelse.

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten anses som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2011/403/EU
Basis rettsaktnr.: 2010/221/EU
Celexnr.: 32011D0403

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 08.07.2011
Frist returnering standardskjema: 19.08.2011
Dato returnert standardskjema: 12.12.2011
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 30.03.2012
Nummer for EØS-komitebeslutning: 036/2012
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 31.03.2012
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker