Myndighetsliste, hestekonkurranser

Kommisjonsvedtak 2010/256/EU av 30. april 2010 om endring av vedtak 92/216/EØF når det gjelder publisering av listen over koordinerende myndigheter for hestekonkurranser...

Commission Decision 2010/256/EU of 30 April 2010 amending Decision 92/216/EEC as regards the publication of the list of coordinating authorities for equine competitions...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 21.07.2011

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 15.09.2011

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten omhandler nye krav til publisering av en liste over myndighet(er) som har koordineringsansvar for hestekonkurranser. Listen skal inneholde navn og adresse til koordineringsmyndigheten(e) og publiseres på en offentlig nasjonal hjemmeside. Internettadressen skal meldes til Kommisjonen, og den vil publisere lenker til alle EØS-statenes lister på en egen hjemmeside for dette formålet.

Merknader

Det kreves ikke regelverksendringer, da vedtaket i sin helhet er en intern myndighetsforpliktelse. Rettsakten endrer kommisjonsvedtak 92/216/EØF, som allerede har forpliktet medlemslandene til å utpeke en koordinerende myndighet som skal innsamle data om konkurranser og fordeling av inntekter fra disse innen de enkelte medlemslandenes territorium. Endringen som vedtak 2010/256/EU medfører gjelder bare metoden for å bekjentgjøre den koordinerende organisasjonen, og denne vil først kunne bli fulgt opp i praksis når vedtak 92/216/EØF er implementert.

Konkurransene vedtaket omfatter er regulert gjennom rådsdirektiv 90/428/EØF. Dette direktivet omhandler regler som skal forhindre diskriminering av hester som kommer fra andre EØS-land, og oppfyller alle harmoniserte krav til helsedokumentasjon og avlsdokumentasjon ved organisering av konkurranser med pengepremiering. Det omhandler også muligheten for at utpekte organisasjoner kan holde tilbake en viss prosent av inntektene fra de konkurransene de organiserer, som kan senere benyttes til avlsfremmende arbeid. Direktiv 90/428/EØF er meldt som gjennomført i norsk rett til ESA gjennom to eldre instrukser gitt fra LMD til henholdsvis Det Norske Travselskapet (1993) og til Norsk Jockeyklubb (fra 1984). Gjennomføringsdato er satt til 1. januar 1999.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Mattilsynet har konkludert med at denne rettsakten faller utenfor Mattilsynets forvaltningsansvar, jf. brev til LMD av 07.02.2012 (ref: 2010/129425).

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2010/256/EU
Basis rettsaktnr.: 1990/428/EØF
Celexnr.: 32010D0256

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 12.05.2010
Frist returnering standardskjema: 23.06.2010
Dato returnert standardskjema: 28.09.2011
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 10.02.2012
Nummer for EØS-komitebeslutning: 002/2012
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 11.02.2012
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen